Poème-France.com

Poeme : Coeur BriséCoeur Brisé

Je suis triste
Car je t’ai perdut
Er que tu ne m’aime plus
Je veux juste te demander
Pourquoi m’as-tu laissée ?
Pourquoi l’as-tu choisie ?
Tu m’as dit que tu regrettais
Tout ce que tu avais fait
Durant ces 16 années
Dire cas mon mariage
Je n’aurais pas ce père
Qui est cencé me prendre le bras
Pour me mener à l’hotel
Mais toi tu t’n fou de ce qui je dis
Car maintenant tu as refais ta vie est c’est ainsi.
Juju_24218

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥi tʁistə
kaʁ ʒə tε pεʁdy
e kə ty nə mεmə plys
ʒə vø ʒystə tə dəmɑ̃de
puʁkwa ma ty lεse ?
puʁkwa la ty ʃwazi ?
ty ma di kə ty ʁəɡʁεtε
tu sə kə ty avε fε
dyʁɑ̃ sε sεzə ane
diʁə ka mɔ̃ maʁjaʒə
ʒə noʁε pa sə pεʁə
ki ε sɑ̃se mə pʁɑ̃dʁə lə bʁa
puʁ mə məne a lɔtεl
mε twa ty tεn fu də sə ki ʒə di
kaʁ mɛ̃tənɑ̃ ty a ʁəfε ta vi ε sεt- ɛ̃si.