Poème-France.com

Poeme : MourirMourir

Nul ne sait ce qui nous attend
Derrière le rideau mortuaire
Peut-être le paradis ou l’enfer
Alors on prépare nos testaments
Pour tout laisser à notre prochain
Notre argent, nos dettes, nos biens
Moi j’ai hâte de passer de l’autre côté
Pour enfin goûter à la liberté
Je ne veux pas attendre quarante ans
D’avoir élevé mes enfants
Non, ma mort est proche je le sens
Je peux encore attendre le moment
Ou je n’aurais plus rien ici
Plus de sensations, plus d’envies
Plus d’amour, plus d’amis
Quand je n’aurais plus d’inspiration
Quand tout le monde me dira que je suis un morpion
Alors je m’en irai la tête haute
Conscient de mes fautes
Le tête vide sans problème
Mes cahiers remplis de poèmes…
Julién

PostScriptum

Qu’en pensez-vous ? ? ?


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nyl nə sε sə ki nuz- atɑ̃
dəʁjεʁə lə ʁido mɔʁtɥεʁə
pø tεtʁə lə paʁadiz- u lɑ̃fe
alɔʁz- ɔ̃ pʁepaʁə no tεstamɑ̃
puʁ tu lεse a nɔtʁə pʁoʃɛ̃
nɔtʁə aʁʒe, no dεtə, no bjɛ̃
mwa ʒε atə də pase də lotʁə kote
puʁ ɑ̃fɛ̃ ɡute a la libεʁte
ʒə nə vø pa atɑ̃dʁə kaʁɑ̃tə ɑ̃
davwaʁ eləve mεz- ɑ̃fɑ̃
nɔ̃, ma mɔʁ ε pʁoʃə ʒə lə sɑ̃s
ʒə pøz- ɑ̃kɔʁə atɑ̃dʁə lə mɔmɑ̃
u ʒə noʁε plys ʁjɛ̃ isi
plys də sɑ̃sasjɔ̃, plys dɑ̃vi
plys damuʁ, plys dami
kɑ̃ ʒə noʁε plys dɛ̃spiʁasjɔ̃
kɑ̃ tu lə mɔ̃də mə diʁa kə ʒə sɥiz- œ̃ mɔʁpjɔ̃
alɔʁ ʒə mɑ̃n- iʁε la tεtə-otə
kɔ̃sjɑ̃ də mε fotə
lə tεtə vidə sɑ̃ pʁɔblεmə
mε kaje ʁɑ̃pli də pɔεmə…