Poème-France.com

Poeme : AmertumeAmertume

Je ne rit plus, je ne rêve plus
Dans linsondable grisaille
Qui remplis mes journées
Je suis dans l’affliction la plus totale

Sans que je n’aie pue m’y attendre
L’amertume m’as frapper tel la foudre
Me faisant perdre au passage
Tout attachements envers quiconque

L’isolement a décliner toutes joie
Se présentant encore a moi
Je me suis alors laissez succombé
À la douceur de la noirceur

Charline Roy.
Elledu006

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə ʁit plys, ʒə nə ʁεvə plys
dɑ̃ lɛ̃sɔ̃dablə ɡʁizajə
ki ʁɑ̃pli mε ʒuʁne
ʒə sɥi dɑ̃ lafliksjɔ̃ la plys tɔtalə

sɑ̃ kə ʒə nε pɥ mi atɑ̃dʁə
lamεʁtymə ma fʁape tεl la fudʁə
mə fəzɑ̃ pεʁdʁə o pasaʒə
tut- ataʃəmɑ̃z- ɑ̃vεʁ kikɔ̃kə

lizɔləmɑ̃ a dekline tutə ʒwa
sə pʁezɑ̃tɑ̃ ɑ̃kɔʁə a mwa
ʒə mə sɥiz- alɔʁ lεse sykɔ̃be
a la dusœʁ də la nwaʁsœʁ

ʃaʁlinə ʁwa.