Poème-France.com

Poeme : M’AimerM’Aimer

M’aimer si je le pouvais
M’aimer oh oui que j’aimerais
M’aimer a etre desiree
M’aimer sans complexite

Je n’le pourrais pas
Je n’le serais pas
Tu m’as brisee la vie
Tu m’as detruit la vie

Je n’sais comment faire
Je n’sais pas te plaire
Tu m’as ferme ton cœur
Tu n’as aucun remord

M’aimer si je le pouvais
M’aimer oh oui que je voudrais
M’aimer a etre désiree
M’aimer sans complexite
Sans complexite
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεme si ʒə lə puvε
mεme ɔ ui kə ʒεməʁε
mεme a εtʁə dəziʁi
mεme sɑ̃ kɔ̃plεksitə

ʒə nlə puʁʁε pa
ʒə nlə səʁε pa
ty ma bʁizi la vi
ty ma dətʁɥi la vi

ʒə nsε kɔmɑ̃ fεʁə
ʒə nsε pa tə plεʁə
ty ma fεʁmə tɔ̃ kœʁ
ty na okœ̃ ʁəmɔʁ

mεme si ʒə lə puvε
mεme ɔ ui kə ʒə vudʁε
mεme a εtʁə deziʁi
mεme sɑ̃ kɔ̃plεksitə
sɑ̃ kɔ̃plεksitə