Poème-France.com

Poeme : A Toi DominiqueA Toi Dominique

A toi qui as pris le temps de me connaitre
A toi qui as pris le temps de me comprendre
A toi qui as pris le temps de prendre ma main
A toi qui as pris le temps de m’aimer

A moi qui ne voyais que respect en toi
A moi qui ne voyais qu’admiration en toi
A moi qui ne voyais bleu que par toi
A moi qui succombais a toi

M’aimer tu l’as fait comme on peut aimer une amie
M’aimer tu l’as fait comme une mere aime son enfant
M’aimer tu l’as fait comme une amante aime sa femme
M’aimer tu l’as fait sincerement

T’aimer etait si féerique
T’aimer etait si naturel
T’aimer etait si facile
T’aimer etait d’une sincerite

A toi qui m’as fait rever
A moi qui ai compris BONHEUR
M’aimer etait t’aimer
T’aimer etait m’aimer…
Karine Vanderveken

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa ki a pʁi lə tɑ̃ də mə kɔnεtʁə
a twa ki a pʁi lə tɑ̃ də mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
a twa ki a pʁi lə tɑ̃ də pʁɑ̃dʁə ma mɛ̃
a twa ki a pʁi lə tɑ̃ də mεme

a mwa ki nə vwajε kə ʁεspε ɑ̃ twa
a mwa ki nə vwajε kadmiʁasjɔ̃ ɑ̃ twa
a mwa ki nə vwajε blø kə paʁ twa
a mwa ki sykɔ̃bεz- a twa

mεme ty la fε kɔmə ɔ̃ pø εme ynə ami
mεme ty la fε kɔmə ynə məʁə εmə sɔ̃n- ɑ̃fɑ̃
mεme ty la fε kɔmə ynə amɑ̃tə εmə sa famə
mεme ty la fε sɛ̃səʁəmɑ̃

tεme ətε si feəʁikə
tεme ətε si natyʁεl
tεme ətε si fasilə
tεme ətε dynə sɛ̃səʁitə

a twa ki ma fε ʁəve
a mwa ki ε kɔ̃pʁi bɔnœʁ
mεme ətε tεme
tεme ətε mεme…