Poème-France.com

Poeme : Je Suis Là Pour Toi…Je Suis Là Pour Toi…

Si un jour tu te perd
Je te ferai retrouver le chemin
Se long passage de terre
Qui surplonge le soleil éteint

Si un jour ta peur te fait souffrir
Je viendrai te voir, près de toi m’assoupir
Te faire pleurer, crier, huler jusqu’à ton ultime son
Pour que se monstre en toi, ce cache tout au fond

Si un jour l’amour vient qu’à te détesté
Qu’on puisse voir la mort dans tes yeux désespéré
Que l’être aimer fuit au battement de ton cœur
Je t’aimerai à jamais pour te voir encore rêveurs

Si un jour tu oubli que je t’aime
Qu’au loin sans moi, tu cri ta peine
Tu refuse mon aide, en plus rien tu ne croi
Je vais te laisser te tué mais emporte moi avec toi

MeL
Katanès

PostScriptum

Ce poème me touche réelement. . . il est si sincère. . .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si œ̃ ʒuʁ ty tə pεʁ
ʒə tə fəʁε ʁətʁuve lə ʃəmɛ̃
sə lɔ̃ pasaʒə də teʁə
ki syʁplɔ̃ʒə lə sɔlεj etɛ̃

si œ̃ ʒuʁ ta pœʁ tə fε sufʁiʁ
ʒə vjɛ̃dʁε tə vwaʁ, pʁε də twa masupiʁ
tə fεʁə pləʁe, kʁje, yle ʒyska tɔ̃n- yltimə sɔ̃
puʁ kə sə mɔ̃stʁə ɑ̃ twa, sə kaʃə tut- o fɔ̃

si œ̃ ʒuʁ lamuʁ vjɛ̃ ka tə detεste
kɔ̃ pɥisə vwaʁ la mɔʁ dɑ̃ tεz- iø dezεspeʁe
kə lεtʁə εme fɥi o batəmɑ̃ də tɔ̃ kœʁ
ʒə tεməʁε a ʒamε puʁ tə vwaʁ ɑ̃kɔʁə ʁεvœʁ

si œ̃ ʒuʁ ty ubli kə ʒə tεmə
ko lwɛ̃ sɑ̃ mwa, ty kʁi ta pεnə
ty ʁəfyzə mɔ̃n- εdə, ɑ̃ plys ʁjɛ̃ ty nə kʁwa
ʒə vε tə lεse tə tye mεz- ɑ̃pɔʁtə mwa avεk twa

mεl