Poème-France.com

Poeme : MamanMaman

Ma maman meme si toi et moi
Parfois on se comprend pas
Meme si je dois l’avouer tu as pas toujours etait la pour moi
Meme si c’est vrai que dans ce malheur tu as protege papa
Je te pardonne Maman ! !
Accepte ce modeste bouquet de roses
Et ces quelques vers maladroitement mis en prose ! !
Je t’aime Maman ! !
Krystel57

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma mamɑ̃ məmə si twa e mwa
paʁfwaz- ɔ̃ sə kɔ̃pʁɑ̃ pa
məmə si ʒə dwa lavue ty a pa tuʒuʁz- ətε la puʁ mwa
məmə si sε vʁε kə dɑ̃ sə malœʁ ty a pʁɔtəʒə papa
ʒə tə paʁdɔnə mamɑ̃ ! !
aksεptə sə mɔdεstə bukε də ʁozə
e sε kεlk vεʁ maladʁwatəmɑ̃ miz- ɑ̃ pʁozə ! !
ʒə tεmə mamɑ̃ ! !