Poème-France.com

Poeme : RencontreRencontre

On s’est rencontré
Par une belle journée
Sa faisait déjà longtemps
Qu’on rêvait de se parler

On s’est regardé
Les yeux dans les yeux
Pour se juger
Et sur tout pour savoir

Ce que l’autre pensait

Ensuite après avoir discuter
On s’est un peu balader
C’est juste avant de se quitter
Que je me suis… Réveillé…

Un rêve trop beau pour etre vrai
Oui mes trop vrai pour etre faux
Moi j’y était, moi j’y croyais
Mon cœur est briser, j’y croyais trop

Maintenant je m’en veux
J’ai réver de toi
Qu’est-ce que j’en peux
Je ne sais pas

Devais-je te le dire
Ou pas
Maintenant s’est fait
Et puis voilà

Je met notre avenir
Entre tes bras
Si tu le désir
Je l’suis voilà

Si t’en veux pas
Tant pis pour toi
Tu sais pas ce que tu rates
Sans moi parce que « je t’aime ».
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe
paʁ ynə bεllə ʒuʁne
sa fəzε deʒa lɔ̃tɑ̃
kɔ̃ ʁεvε də sə paʁle

ɔ̃ sε ʁəɡaʁde
lεz- iø dɑ̃ lεz- iø
puʁ sə ʒyʒe
e syʁ tu puʁ savwaʁ

sə kə lotʁə pɑ̃sε

ɑ̃sɥitə apʁεz- avwaʁ diskyte
ɔ̃ sεt- œ̃ pø balade
sε ʒystə avɑ̃ də sə kite
kə ʒə mə sɥi… ʁevεje…

œ̃ ʁεvə tʁo bo puʁ εtʁə vʁε
ui mε tʁo vʁε puʁ εtʁə fo
mwa ʒi etε, mwa ʒi kʁwajε
mɔ̃ kœʁ ε bʁize, ʒi kʁwajε tʁo

mɛ̃tənɑ̃ ʒə mɑ̃ vø
ʒε ʁeve də twa
kε sə kə ʒɑ̃ pø
ʒə nə sε pa

dəvε ʒə tə lə diʁə
u pa
mɛ̃tənɑ̃ sε fε
e pɥi vwala

ʒə mεt nɔtʁə avəniʁ
ɑ̃tʁə tε bʁa
si ty lə deziʁ
ʒə lsɥi vwala

si tɑ̃ vø pa
tɑ̃ pi puʁ twa
ty sε pa sə kə ty ʁatə
sɑ̃ mwa paʁsə kə « ʒə tεmə ».