Poème-France.com

Poeme : Bjr Ptite MortBjr Ptite Mort

Tu croi me fair peur
En faisan naître en moi la terreur
Je n’ai pas peur de toi
Avan c ’est moi
Qui te demander de venir ver moi
Maintenant que je suis plus à toi
Que ma vie a un but
Je ne veux plu mourir
Et te voir te present a moi me fair rire
Mai pourquoi tu tentes
Si tu veux me voir
A coté de toi
Faudra atendre un peut
Je me fou de toi
Sa ne te plai pa
Quand je voulai de toi
Tu n’es pas venu ver moi
Domage pr toi
Je te di bye bye
Pour longtemp
L'ange Déchu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty kʁwa mə fεʁ pœʁ
ɑ̃ fəzɑ̃ nεtʁə ɑ̃ mwa la teʁœʁ
ʒə nε pa pœʁ də twa
avɑ̃ sε mwa
ki tə dəmɑ̃de də vəniʁ vεʁ mwa
mɛ̃tənɑ̃ kə ʒə sɥi plysz- a twa
kə ma vi a œ̃ byt
ʒə nə vø ply muʁiʁ
e tə vwaʁ tə pʁəze a mwa mə fεʁ ʁiʁə
mε puʁkwa ty tɑ̃tə
si ty vø mə vwaʁ
a kɔte də twa
fodʁa atɑ̃dʁə œ̃ pø
ʒə mə fu də twa
sa nə tə plε pa
kɑ̃ ʒə vulε də twa
ty nε pa vəny vεʁ mwa
dɔmaʒə pe εʁ twa
ʒə tə di bi bi
puʁ lɔ̃tɑ̃p