Poème-France.com

Poeme : A Toi Mon ChériA Toi Mon Chéri

Grace au net on c’est rencontrer grace a sa j’ai apprit a te connaitre en tant qu’ami je t’adorais tu etait pris, moi ossi mais cela ne t’a pas empecher de m’aimer tu l’a quitter j’ai fait de meme tu ma révellé ton amour j’ai était étonné je l’ai accepter je t’es dit je t’aime et depuis ce jour la tu fait partit de ma vie on c’est vu pour la première fois un peu ému, un peu timide on a partager des moments plein de joies des coups de geules ossi tu es repartit mais depuis sa tu me manque enormement jesper que tu le c’est tu es tout pour moi kevin je t’aime a la folie ce poème est pour toi pour te dire encor mille fois je t’aime ma vie sans toi n’es plus rien je t’embrasse très fort depuis que tu es partit j’ai su que tu était l’amour de ma vie jesper ne jamais te perdre… je t’aime kevin. reb
Labulle82

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɡʁasə o nεt ɔ̃ sε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ɡʁasə a sa ʒε apʁi a tə kɔnεtʁə ɑ̃ tɑ̃ kami ʒə tadɔʁε ty ətε pʁi, mwa ɔsi mε səla nə ta pa ɑ̃pεʃe də mεme ty la kite ʒε fε də məmə ty ma ʁevεlle tɔ̃n- amuʁ ʒε etε etɔne ʒə lε aksεpte ʒə tε di ʒə tεmə e dəpɥi sə ʒuʁ la ty fε paʁti də ma vi ɔ̃ sε vy puʁ la pʁəmjεʁə fwaz- œ̃ pø emy, œ̃ pø timidə ɔ̃n- a paʁtaʒe dε mɔmɑ̃ plɛ̃ də ʒwa dε ku də ʒələz- ɔsi ty ε ʁəpaʁti mε dəpɥi sa ty mə mɑ̃kə ɑ̃nɔʁməmɑ̃ ʒεspe kə ty lə sε ty ε tu puʁ mwa kəvɛ̃ ʒə tεmə a la fɔli sə pɔεmə ε puʁ twa puʁ tə diʁə ɑ̃kɔʁ milə fwa ʒə tεmə ma vi sɑ̃ twa nε plys ʁjɛ̃ ʒə tɑ̃bʁasə tʁε fɔʁ dəpɥi kə ty ε paʁti ʒε sy kə ty etε lamuʁ də ma vi ʒεspe nə ʒamε tə pεʁdʁə… ʒə tεmə kəvɛ̃. ʁεb

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.