Poème-France.com

Poeme : Pourquoi ?Pourquoi ?

Tu étais si gentil,
J’ai toujours cru ce que tu disais,
J’ai toujours eu confiance en toi !
Mais tu n’es plus pareil…
On dirait que tu fais comme lui,
Lui qui m’as tant fait soufrir…
Et je ne sais pas pourquoi !
Pourquoi tu fais ca ?
Il m’as fait tant de mal…
Oui je l’aimais,
Mais pas autant que toi !
J’ai ce mauvais présentiment,
Je ne sais déjà plus quoi faire,
Je n’oserais pas faire CA,
Je t’aime énormément…
Alors je ne vois qu’une solution…
J’ai énormément souffert avec lui,
Et je ne suporterais pas que ca se reproduise,
Quand je penses que ce serait encore pire…
Moi qui pensais qu’on ne pouvait pas aimer plus…
Je me rend compte chaque jour que c’est possible…
Bien plus qu’hier,
Et bien moins que demain !
Est-ce a cause de ce qui s’est passé hier,
Ou est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ?
Je suppose que tu ne me le diras jamais,
Ou pas assez tôt…
On t’as dit quelque chose,
Mais je te jure que c’est pas vrai !
Je n’aurais jamais su
Et ne saurais jamais
Faire ca…
Surtout pas à toi !
Souviens-toi juste d’une chose,
Que je t’aime…
Laptitemeline

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty etε si ʒɑ̃til,
ʒε tuʒuʁ kʁy sə kə ty dizε,
ʒε tuʒuʁz- y kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ twa !
mε ty nε plys paʁεj…
ɔ̃ diʁε kə ty fε kɔmə lɥi,
lɥi ki ma tɑ̃ fε sufʁiʁ…
e ʒə nə sε pa puʁkwa !
puʁkwa ty fε ka ?
il ma fε tɑ̃ də mal…
ui ʒə lεmε,
mε pa otɑ̃ kə twa !
ʒε sə movε pʁesɑ̃timɑ̃,
ʒə nə sε deʒa plys kwa fεʁə,
ʒə nozəʁε pa fεʁə ka,
ʒə tεmə enɔʁmemɑ̃…
alɔʁ ʒə nə vwa kynə sɔlysjɔ̃…
ʒε enɔʁmemɑ̃ sufεʁ avεk lɥi,
e ʒə nə sypɔʁtəʁε pa kə ka sə ʁəpʁɔdɥizə,
kɑ̃ ʒə pɑ̃sə kə sə səʁε ɑ̃kɔʁə piʁə…
mwa ki pɑ̃sε kɔ̃ nə puvε pa εme plys…
ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə ʃakə ʒuʁ kə sε pɔsiblə…
bjɛ̃ plys kjεʁ,
e bjɛ̃ mwɛ̃ kə dəmɛ̃ !
ε sə a kozə də sə ki sε pase jεʁ,
u ε sə kə ʒε fε kεlkə ʃozə də mal ?
ʒə sypozə kə ty nə mə lə diʁa ʒamε,
u pa ase to…
ɔ̃ ta di kεlkə ʃozə,
mε ʒə tə ʒyʁə kə sε pa vʁε !
ʒə noʁε ʒamε sy
e nə soʁε ʒamε
fεʁə ka…
syʁtu pa a twa !
suvjɛ̃ twa ʒystə dynə ʃozə,
kə ʒə tεmə…

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.