Poème-France.com

Poeme : Dis, Parle-Moi Un Peu De Ton Pays,Dis, Parle-Moi Un Peu De Ton Pays,

Dis, parle-moi un peu de ton pays.
On me dit qu’il est si beau ton pays.
Chez nous, on l’appelle la grande Suisse.
Il parait qu’il est si beau aux quatre saisons, ton pays.
Dis, parle-moi un peu de ton pays.
L’hiver y serait si froid, si blanc, si rude.
Mais les gens toujours aussi chaleureux.
Long est l’hiver, mais si beau.
Dis, parle-moi un peu de ton pays.
Quand fondent les neiges, le printemps est déjà là.
Longtemps, il se fait attendre avant que fleurissent les prés.
Et déjà, l’été est à la portée.
Dis, parle-moi un peu de ton pays.
Il parait que les étés sont si courts.
Beaux de ses sapins verts et ses érables rouges.
De ses immenses lacs et ses montagnes à la neige éternelle.
Dis, parle-moi un peu de ton pays.
Il semble que les automnes sont d’or.
Que les érables donnent le meilleur d’eux même.
L’hiver n’est déjà pas très loin et l’année presque écouler.
Dis, parle-moi un peu de ton pays.
On me dit tant de bonnes choses de ton pays.
Mais qui donc, autre que toi, peux mieux me parler de ton pays ?
Alors, s’il te plaît, parle-moi un peu de ton pays !

3090 OVERIJSE (Belgica) , le vendredi 12 octobre 2012.

Thierry MAFFEI.
Lemmiath

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
ɔ̃ mə di kil ε si bo tɔ̃ pεi.
ʃe nu, ɔ̃ lapεllə la ɡʁɑ̃də sɥisə.
il paʁε kil ε si bo o katʁə sεzɔ̃, tɔ̃ pεi.
di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
livεʁ i səʁε si fʁwa, si blɑ̃, si ʁydə.
mε lε ʒɑ̃ tuʒuʁz- osi ʃaləʁø.
lɔ̃ ε livεʁ, mε si bo.
di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
kɑ̃ fɔ̃de lε nεʒə, lə pʁɛ̃tɑ̃z- ε deʒa la.
lɔ̃tɑ̃, il sə fε atɑ̃dʁə avɑ̃ kə fləʁise lε pʁe.
e deʒa, lete εt- a la pɔʁte.
di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
il paʁε kə lεz- ete sɔ̃ si kuʁ.
bo də sε sapɛ̃ vεʁz- e sεz- eʁablə ʁuʒə.
də sεz- imɑ̃sə lakz- e sε mɔ̃taɲəz- a la nεʒə etεʁnεllə.
di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
il sɑ̃blə kə lεz- otɔmnə sɔ̃ dɔʁ.
kə lεz- eʁablə dɔne lə mεjœʁ dø mεmə.
livεʁ nε deʒa pa tʁε lwɛ̃ e lane pʁεskə ekule.
di, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi.
ɔ̃ mə di tɑ̃ də bɔnə ʃozə də tɔ̃ pεi.
mε ki dɔ̃k, otʁə kə twa, pø mjø mə paʁle də tɔ̃ pεi ?
alɔʁ, sil tə plε, paʁlə mwa œ̃ pø də tɔ̃ pεi !

tʁwa milə katʁə vɛ̃- diz- ɔvəʁiʒsə (bεlʒika) , lə vɑ̃dʁədi duzə ɔktɔbʁə dø milə duzə.

tjeʁi mafε.