Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

¤Pour toi¤

Pour ne pas détruire l’amitié qu’il y a entre nous,
Pour en pas avoir à vivre un jour, le chagrin de t’avoir perdu,
Attendre pour savoir si tu m’aimes vraiment,
Attendre pour déterminer si tu en vaut la peine…

Souffrire et aller droit vers le négatif,
J’ai si peur de te dire « JE T’AIME », car je crains que tu ne ressentes rien pour moi.

Alors c’est là, que si un jour ta réponse est non,
Que tu pourras voir « COMBIEN JE T’AIMAIS »,
Puisque tu m’auras perdu à jamais.
Tu représents tant pour moi,
Mais je ne suis pas capable de te le dire…

Tout les sentimments qui envahissent ma vie,
Sont en train de me détruire…
Parfois je pense mettre un terme à mes souffrances,
Mais je n’ai pas le courage de tout abandonner…
Parce que le moment où je ne seais plus de ce monde,
Le jour où je t’observerais que du ciel,
Et ne pourrais te toucher, te carresser comme je l’ai tant rêvé,
Mais ce n’était qu’un rêve, qui ne sera jamais réalité, et sera toujours impossible à réaliser…

J’aimerais te le dire ou même te l’écrire noir sur blanc,
Mais mes lèvres seraient collées l’une contre l’autre, et la lettre sera cachée dans une boîte…

Alors tout simplement, TU EN SAURAS PAS QUE ¤¤¤¤¤¤ JE T’AIME¤¤¤¤¤¤
Lemondeestpetit

PostScriptum

Si seulement nous avions tous le courage de nos amours…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa

puʁ nə pa detʁɥiʁə lamitje kil i a ɑ̃tʁə nu,
puʁ ɑ̃ pa avwaʁ a vivʁə œ̃ ʒuʁ, lə ʃaɡʁɛ̃ də tavwaʁ pεʁdy,
atɑ̃dʁə puʁ savwaʁ si ty mεmə vʁεmɑ̃,
atɑ̃dʁə puʁ detεʁmine si ty ɑ̃ vo la pεnə…

sufʁiʁə e ale dʁwa vεʁ lə neɡatif,
ʒε si pœʁ də tə diʁə « ʒə tεmə », kaʁ ʒə kʁɛ̃ kə ty nə ʁəsɑ̃tə ʁjɛ̃ puʁ mwa.

alɔʁ sε la, kə si œ̃ ʒuʁ ta ʁepɔ̃sə ε nɔ̃,
kə ty puʁʁa vwaʁ « kɔ̃bjɛ̃ ʒə tεmεs »,
pɥiskə ty moʁa pεʁdy a ʒamε.
ty ʁəpʁezɑ̃ tɑ̃ puʁ mwa,
mε ʒə nə sɥi pa kapablə də tə lə diʁə…

tu lε sɑ̃timɑ̃ ki ɑ̃vaise ma vi,
sɔ̃t- ɑ̃ tʁɛ̃ də mə detʁɥiʁə…
paʁfwa ʒə pɑ̃sə mεtʁə œ̃ tεʁmə a mε sufʁɑ̃sə,
mε ʒə nε pa lə kuʁaʒə də tut- abɑ̃dɔne…
paʁsə kə lə mɔmɑ̃ u ʒə nə səε plys də sə mɔ̃də,
lə ʒuʁ u ʒə tɔpsεʁvəʁε kə dy sjεl,
e nə puʁʁε tə tuʃe, tə kaʁese kɔmə ʒə lε tɑ̃ ʁεve,
mε sə netε kœ̃ ʁεvə, ki nə səʁa ʒamε ʁealite, e səʁa tuʒuʁz- ɛ̃pɔsiblə a ʁealize…

ʒεməʁε tə lə diʁə u mεmə tə lekʁiʁə nwaʁ syʁ blɑ̃,
mε mε lεvʁə- səʁε kɔle lynə kɔ̃tʁə lotʁə, e la lεtʁə səʁa kaʃe dɑ̃z- ynə bwatə…

alɔʁ tu sɛ̃pləmɑ̃, ty ɑ̃ soʁa pa kə ʒə tεmə