Poème-France.com

Poeme : Te Dire…Te Dire…

Je voulais juste te dire, a quel point je tiens à TOI…
Combien j’aime te voir sourire…
Comme je suis heureuse quand je te vois…
Tu esq TOUJOURS là quand j’en ai besoin, et ça je ne l’oublie pas…
Tu es pour moi comme UN FRERE, quelqu’un de bien sur cette terre,
L’AMI que j’ai toujours voulu…

Chez toi ce qui me touche, c’est ta FRANCHISE, mais aussi ton incroyable SENSIBILITE…
Tu restes toi-meme quoi qu’on dise…
Tu es une des meilleures CHOSES qui me soient arrivées ! ! !
Sache que je ne t’oublierais JAMAIS…
Tu compteras TOUJOURS pour moi…

MERCI pour tout ce que tu as fait…
UN AMI COMME TOI CA NE S’OUBLIE PAS…
Lemondeestpetit

PostScriptum

Merci à toi ma petite étoile***


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vulε ʒystə tə diʁə, a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa…
kɔ̃bjɛ̃ ʒεmə tə vwaʁ suʁiʁə…
kɔmə ʒə sɥiz- œʁøzə kɑ̃ ʒə tə vwa…
ty εsk tuʒuʁ la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwɛ̃, e sa ʒə nə lubli pa…
ty ε puʁ mwa kɔmə œ̃ fʁəʁə, kεlkœ̃ də bjɛ̃ syʁ sεtə teʁə,
lami kə ʒε tuʒuʁ vuly…

ʃe twa sə ki mə tuʃə, sε ta fʁɑ̃ʃizə, mεz- osi tɔ̃n- ɛ̃kʁwajablə sɑ̃sibilitə…
ty ʁεstə twa məmə kwa kɔ̃ dizə…
ty ε ynə dε mεjəʁə ʃozə ki mə swae aʁive ! ! !
saʃə kə ʒə nə tubljəʁε ʒamε…
ty kɔ̃təʁa tuʒuʁ puʁ mwa…

mεʁsi puʁ tu sə kə ty a fε…
œ̃n- ami kɔmə twa ka nə subli pa…