Poème-France.com

Poeme : Ma TristesseMa Tristesse

Tu n’as pas voulu de moi
Et je ne trouverai jamais une fille comme toi,
Maintenant j’exprime ma tristesse dans les poème
Et n’oublie jamais cette preuve d’amour, ce poème

Que je t’avais fait rien que pour toi,
Je suis sur que d’autre aurait aimé l’avoir
Mais mon cœur t’a choisi toi,
Et c’est toi qui a eu la chance de l’avoir.

Je ne comprends rien aux filles
Et c’est peut être cela qui me rend si timide,
Je sens mon cœur qui grille
Car il a explosé à coups de dynamites.

Je suis le roi des losers
Et personne ne peut le nier
Excepté le seigneur,
Je continuerai de t’aime… même guillotiné.
Mon cœur rougit de honte
Et mes joues rougissent de tristesse
Et tout cela à une vitesse
Qui dépasserai la montre.

Le point positif c’est que grâce à toi
J’ai découvert mon talent de poète,
Et tout mes poèmes ont un rapport avec toi
Et je suis entièrement honnête.

Mon pauvre cœur douloureux
Aurai préféré peut être
Ton cœur bien heureux
Et je l’aurai protégé, je le jure… sur mon être.
Pyros

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty na pa vuly də mwa
e ʒə nə tʁuvəʁε ʒamεz- ynə fijə kɔmə twa,
mɛ̃tənɑ̃ ʒεkspʁimə ma tʁistεsə dɑ̃ lε pɔεmə
e nubli ʒamε sεtə pʁəvə damuʁ, sə pɔεmə

kə ʒə tavε fε ʁjɛ̃ kə puʁ twa,
ʒə sɥi syʁ kə dotʁə oʁε εme lavwaʁ
mε mɔ̃ kœʁ ta ʃwazi twa,
e sε twa ki a y la ʃɑ̃sə də lavwaʁ.

ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃ o fijə
e sε pø εtʁə səla ki mə ʁɑ̃ si timidə,
ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ ki ɡʁijə
kaʁ il a εksploze a ku də dɛ̃amitə.

ʒə sɥi lə ʁwa dε loze
e pεʁsɔnə nə pø lə nje
εksεpte lə sεɲœʁ,
ʒə kɔ̃tinɥəʁε də tεmə… mεmə ɡjɔtine.
mɔ̃ kœʁ ʁuʒi də ɔ̃tə
e mε ʒu ʁuʒise də tʁistεsə
e tu səla a ynə vitεsə
ki depasəʁε la mɔ̃tʁə.

lə pwɛ̃ pozitif sε kə ɡʁasə a twa
ʒε dekuvεʁ mɔ̃ talɑ̃ də pɔεtə,
e tu mε pɔεməz- ɔ̃ œ̃ ʁapɔʁ avεk twa
e ʒə sɥiz- ɑ̃tjεʁəmɑ̃ ɔnεtə.

mɔ̃ povʁə kœʁ duluʁø
oʁε pʁefeʁe pø εtʁə
tɔ̃ kœʁ bjɛ̃ œʁø
e ʒə loʁε pʁɔteʒe, ʒə lə ʒyʁə… syʁ mɔ̃n- εtʁə.