Poème-France.com

Poeme : AbandonAbandon

De toi je me lasse
De tes bras je me casse
Ne me demande jamais les raisons
Car il ny en a pas si ce nai ton abandon
Toi tu ma abandonné
Alors que je n avais rien demandé
Maintenant sans toi je prend ma vie en main
Et si un jour tu passe fais le a ton habitude le matin
Car de moi apar de l amitié tu n auras plus rien
Hell

PostScriptum

poeme pour un ex


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

də twa ʒə mə lasə
də tε bʁa ʒə mə kasə
nə mə dəmɑ̃də ʒamε lε ʁεzɔ̃
kaʁ il ni ɑ̃n- a pa si sə nε tɔ̃n- abɑ̃dɔ̃
twa ty ma abɑ̃dɔne
alɔʁ kə ʒə εn avε ʁjɛ̃ dəmɑ̃de
mɛ̃tənɑ̃ sɑ̃ twa ʒə pʁɑ̃ ma vi ɑ̃ mɛ̃
e si œ̃ ʒuʁ ty pasə fε lə a tɔ̃-abitydə lə matɛ̃
kaʁ də mwa apaʁ də εl amitje ty εn oʁa plys ʁjɛ̃