Poème-France.com

Poeme : Une Boule Au VentreUne Boule Au Ventre

J’ai une boule au fond de moi,
Je la sens qui es la tout en bas,
J’ai tellement mal dans mon moi,
Je voudrai le jetter loin là-bas…

Comment vous l’expliquer ici,
J’aimerai seulement que soit fini,
C’est une boule bien trop rempli,
De haine, de colère et de mépris…

Trop compliquer à enlever,
Elle grouille en moi comme un déchet,
Mais impossible de l’opérer,
Invisible, elle est là pour me tuer…

Sans lendemain une fille perdue,
Dépasser par une fille trop crue,
Une boule au ventre et elle mourrut,
Sur sa tombe un ange inconnue…
Lilith_24051

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε ynə bulə o fɔ̃ də mwa,
ʒə la sɑ̃s ki ε la tut- ɑ̃ ba,
ʒε tεllmɑ̃ mal dɑ̃ mɔ̃ mwa,
ʒə vudʁε lə ʒεte lwɛ̃ la ba…

kɔmɑ̃ vu lεksplike isi,
ʒεməʁε sələmɑ̃ kə swa fini,
sεt- ynə bulə bjɛ̃ tʁo ʁɑ̃pli,
də-εnə, də kɔlεʁə e də mepʁi…

tʁo kɔ̃plike a ɑ̃ləve,
εllə ɡʁujə ɑ̃ mwa kɔmə œ̃ deʃε,
mεz- ɛ̃pɔsiblə də lɔpeʁe,
ɛ̃viziblə, εllə ε la puʁ mə tɥe…

sɑ̃ lɑ̃dəmɛ̃ ynə fijə pεʁdɥ,
depase paʁ ynə fijə tʁo kʁy,
ynə bulə o vɑ̃tʁə e εllə muʁʁy,
syʁ sa tɔ̃bə œ̃n- ɑ̃ʒə ɛ̃kɔnɥ…