Poème-France.com

Poeme : Ho Toi Qui Ma TuéHo Toi Qui Ma Tué

Oh toi qui ma tué di moi pourquoi tu as ausé.
Ausé me regardé en face pour me crié ton amour,
Alors que tou ton etre me repouse.

Oh toi qui ma tué pourquoi tu me regarde comme sa
Pourquoi tu ma poignardé et t tu enfui comme un voleur. Tu es parti tu as tou pris mon ame, mon amour, mon esprit.

Tu n’as pas assez réfléchi, une ame meutri ne pe reposer en paix.
Tu ne comprend pa pourquoi tu t’es retrouvé enfermé. Moi si toute t’es conquete tu les as tué sous mon influence.
Tu les as égorgé sans aucun scrupule. Maintenent ma vengence est presque achevée.

Tu vas y paser, je te réserve une mort lente, pleine de souffrance, j’usqua peu as pe ton agonie. J’ai pri plaisir a te voir souffrir. Ton sang ma assoifé. Tu m’avais juré fidélité j’usqua la mort. Il était normal que tu me suive. Tu es a moi pour l’éternité.

HO toi qui ma tué ne me dit pa que tu ma aimé
Limbizgirl

PostScriptum

vs inquiété pa c pa vré c pour faire comprendre se qui né pa exprimable (ma soufrance) je dit tué car je suis morte a lintérieure.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ twa ki ma tye di mwa puʁkwa ty a oze.
oze mə ʁəɡaʁde ɑ̃ fasə puʁ mə kʁje tɔ̃n- amuʁ,
alɔʁ kə tu tɔ̃n- εtʁə mə ʁəpuzə.

ɔ twa ki ma tye puʁkwa ty mə ʁəɡaʁdə kɔmə sa
puʁkwa ty ma pwaɲaʁde e te ty ɑ̃fɥi kɔmə œ̃ vɔlœʁ. ty ε paʁti ty a tu pʁi mɔ̃n- amə, mɔ̃n- amuʁ, mɔ̃n- εspʁi.

ty na pa ase ʁefleʃi, ynə amə møtʁi nə pə ʁəpoze ɑ̃ pε.
ty nə kɔ̃pʁɑ̃ pa puʁkwa ty tε ʁətʁuve ɑ̃fεʁme. mwa si tutə tε kɔ̃kətə ty lεz- a tye su mɔ̃n- ɛ̃flɥɑ̃sə.
ty lεz- a eɡɔʁʒe sɑ̃z- okœ̃ skʁypylə. mɛ̃təne ma vɑ̃ʒɑ̃sə ε pʁεskə aʃəve.

ty va i paze, ʒə tə ʁezεʁvə ynə mɔʁ lɑ̃tə, plεnə də sufʁɑ̃sə, ʒyska pø a pə tɔ̃n- aɡɔni. ʒε pʁi plεziʁ a tə vwaʁ sufʁiʁ. tɔ̃ sɑ̃ ma aswafe. ty mavε ʒyʁe fidelite ʒyska la mɔʁ. il etε nɔʁmal kə ty mə sɥivə. ty ε a mwa puʁ letεʁnite.

o twa ki ma tye nə mə di pa kə ty ma εme

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.