Poème-France.com

Poeme : Pour Ma Meilleure AmiePour Ma Meilleure Amie

Je voulait juste te direA quel point je tien à toiCombien j’aime te voir sourireComme je suis heureuse quand je te vois Tu es toujours la quand j’en ai besoinEt ca je ne l’oublie pasPrêt à m’aider au moindre problèmeDes fille comme toi ca n’existe pasTu est pour moi comme une sœur Une sœur que je n’ai jamais euQuelqu’un de bien sur cette terreL’amie que j’ai toujours vouluChez toi ce qui me touche c’est ta franchiseTu reste toi même quoi qu’on te diseTu est la meilleure personne que j’ai rencontré ! Sache que jamais je ne t’oubliraiTu comptera toujours pour moiMerci pour ce que tu as faitUne amie comme toi ca ne s’oublie pas ! ! !
Loumy

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sypeʁjœʁ ʒə vulε ʒystə tə diʁəa kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃ a twakɔ̃bjɛ̃ ʒεmə tə vwaʁ suʁiʁəkɔmə ʒə sɥiz- œʁøzə kɑ̃ ʒə tə vwa ty ε tuʒuʁ la kɑ̃ ʒɑ̃n- ε bəzwanε ka ʒə nə lubli paspʁε a mεde o mwɛ̃dʁə pʁɔblεmədə fijə kɔmə twa ka nεɡzistə pasty ε puʁ mwa kɔmə ynə sœʁ ynə sœʁ kə ʒə nε ʒamεz- økεlkœ̃ də bjɛ̃ syʁ sεtə teʁəlami kə ʒε tuʒuʁ vulyʃe twa sə ki mə tuʃə sε ta fʁɑ̃ʃizəty ʁεstə twa mεmə kwa kɔ̃ tə dizəty ε la mεjəʁə pεʁsɔnə kə ʒε ʁɑ̃kɔ̃tʁe ! saʃə kə ʒamε ʒə nə tubliʁεty kɔ̃təʁa tuʒuʁ puʁ mwamεʁsi puʁ sə kə ty a fεtynə ami kɔmə twa ka nə subli pa ! ! !

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.