Poème-France.com

Poeme : Ton Ange GardienTon Ange Gardien

J’étais ton ange gardien
Je te préservais du malin
Te prévenant des pièges
Qui se dressaient sur ta route
Fidèle et prévenante
J’étais à la fois une amie
Et une confidente
Mais tu as brisé notre alliance
En écoutant les ragots
Que l’on distillait sur mon passage
Me portant ombrage
Tu as voulu jouer au malin
Je suis partie de bon matin
Dieu m’a enlevé mes ailes
D’ange gardien
Je me retrouve en fée du logis
Pas le même univers
Je dois regagner sa confiance
Je suis en pénitence.
IRIS 1950
Iris1950

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒetε tɔ̃n- ɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃
ʒə tə pʁezεʁvε dy malɛ̃
tə pʁevənɑ̃ dε pjεʒə
ki sə dʁesε syʁ ta ʁutə
fidεlə e pʁevənɑ̃tə
ʒetεz- a la fwaz- ynə ami
e ynə kɔ̃fidɑ̃tə
mε ty a bʁize nɔtʁə aljɑ̃sə
ɑ̃n- ekutɑ̃ lε ʁaɡo
kə lɔ̃ distijε syʁ mɔ̃ pasaʒə
mə pɔʁtɑ̃ ɔ̃bʁaʒə
ty a vuly ʒue o malɛ̃
ʒə sɥi paʁti də bɔ̃ matɛ̃
djø ma ɑ̃ləve mεz- εlə
dɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃
ʒə mə ʁətʁuvə ɑ̃ fe dy lɔʒi
pa lə mεmə ynive
ʒə dwa ʁəɡaɲe sa kɔ̃fjɑ̃sə
ʒə sɥiz- ɑ̃ penitɑ̃sə.
iʁi milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə