Poème-France.com

Poeme : La Chapelle Au Clair De LuneLa Chapelle Au Clair De Lune

La chapelle au clair de lune
Dans la nuit brune
Verra-t-elle à l’heure importune
Nos baisers échangés
Parmi les roses nous nous sommes tendrement enlacés
Sans attente des lendemains incertains
Aujourd’hui où sont ces doux serments
Envolés au vent
Fondus comme neige au soleil
Il nous reste nos souvenirs
Ces je t’aime à en mourir
Et cette chanson entendu
Un beau soir d’été
Où hirondelles nous servaient de témoins
Dans le foin
Les cheveux fous éparpillés
Je t’aime et t’aimerais for ever.

IRIS 1950
Iris1950

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la ʃapεllə o klεʁ də lynə
dɑ̃ la nɥi bʁynə
veʁa tεllə a lœʁ ɛ̃pɔʁtynə
no bεzez- eʃɑ̃ʒe
paʁmi lε ʁozə nu nu sɔmə tɑ̃dʁəmɑ̃ ɑ̃lase
sɑ̃z- atɑ̃tə dε lɑ̃dəmɛ̃z- ɛ̃sεʁtɛ̃
oʒuʁdɥi u sɔ̃ sε du sεʁmɑ̃
ɑ̃vɔlez- o vɑ̃
fɔ̃dys kɔmə nεʒə o sɔlεj
il nu ʁεstə no suvəniʁ
sε ʒə tεmə a ɑ̃ muʁiʁ
e sεtə ʃɑ̃sɔ̃ ɑ̃tɑ̃dy
œ̃ bo swaʁ dete
u iʁɔ̃dεllə nu sεʁvε də temwɛ̃
dɑ̃ lə fwɛ̃
lε ʃəvø fusz- epaʁpije
ʒə tεmə e tεməʁε fɔʁ əve.

iʁi milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə