Poème-France.com

Poeme : Les Épreuves De La VieLes Épreuves De La Vie

Les oiseaux se cachent pour mourir
Sur les Hauts de Hurlevent
Cathy et Heafclift
S’aimaient parmi les Edelweiss
Mourir d’aimer
D’Annie Girardot
Juliette et Roméo
Combien d’amours
Finissent mal
En général
Nous faisons de notre vie
Ce que nous voulons
Qu’elle soit
Plein de faits d’actualité
Nous prouve
Combien aimer
Est tâche difficile
Rudes sont les épreuves
Qui jalonnent ce parcours
- Argent
- Éloignement
- Détresse
Je suis Blanche Neige
Ta princesse
Enlève-moi
Sur ton cheval blanc
Je ne veux pas finir
Comme un vieux souvenir
Que l’on a rangé
Dans un tiroir
Signe d’un amour non consommé
Et à jamais enfoui
Au plus profond de moi.
IRIS 1950
Iris1950

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεz- wazo sə kaʃe puʁ muʁiʁ
syʁ lεz- o də yʁləve
kati e əafklift
sεmε paʁmi lεz- ədεlwεs
muʁiʁ dεme
dani ʒiʁaʁdo
ʒyljεtə e ʁɔmeo
kɔ̃bjɛ̃ damuʁ
finise mal
ɑ̃ ʒeneʁal
nu fəzɔ̃ də nɔtʁə vi
sə kə nu vulɔ̃
kεllə swa
plɛ̃ də fε daktɥalite
nu pʁuvə
kɔ̃bjɛ̃ εme
ε taʃə difisilə
ʁydə sɔ̃ lεz- epʁəvə
ki ʒalɔne sə paʁkuʁ
aʁʒe
elwaɲəmɑ̃
detʁεsə
ʒə sɥi blɑ̃ʃə nεʒə
ta pʁɛ̃sεsə
ɑ̃lεvə mwa
syʁ tɔ̃ ʃəval blɑ̃
ʒə nə vø pa finiʁ
kɔmə œ̃ vjø suvəniʁ
kə lɔ̃n- a ʁɑ̃ʒe
dɑ̃z- œ̃ tiʁwaʁ
siɲə dœ̃n- amuʁ nɔ̃ kɔ̃sɔme
e a ʒamεz- ɑ̃fui
o plys pʁɔfɔ̃ də mwa.
iʁi milə nəf sɑ̃ sɛ̃kɑ̃tə