Poème-France.com

Poeme : Redeviens Toi.Redeviens Toi.

Ne plus voir le halo de ton sourire,
De toute mon âme, ce que j’en crève.
Je ne saurais jamais de ça te mentir,
Puisses-tu retrouver tous tes rêves.
Ne pensant qu’à autrui toute ta vie,
Tu ne te vois plus briller en mes yeux,
Et tu t’effaces pour vivre dans l’oubli.
Grand soleil, rayonner, ça tu le peux.
De mon regard, je rêve de te toucher,
Et d’atteindre tes sentiments intimes
Pour pouvoir te faire de joie, pleurer.
Souviens-toi l’espoir que nous bâtîmes
A nous reconstruire sans une limite,
Il est temps de montrer à la planète
Tout le bonheur que ton cœur abrite.
Je briserai tes chaines si tu le souhaites,
Mais je t’en supplie, demande-le moi.
Rien n’a d’égal à ta magnifique bonté
Peut-être la douceur infinie de ta voix
Qui m’envoûte, inlassable à écouter.
La vérité, c’est que je veux te voir vivre,
Attraper l’amour de tes douces mains,
Que sa fragrance vive d’extase t’enivre
Et te porte vers de meilleurs lendemains.
Ludothum

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə plys vwaʁ lə-alo də tɔ̃ suʁiʁə,
də tutə mɔ̃n- amə, sə kə ʒɑ̃ kʁεvə.
ʒə nə soʁε ʒamε də sa tə mɑ̃tiʁ,
pɥisə ty ʁətʁuve tus tε ʁεvə.
nə pɑ̃sɑ̃ ka otʁɥi tutə ta vi,
ty nə tə vwa plys bʁije ɑ̃ mεz- iø,
e ty tefasə puʁ vivʁə dɑ̃ lubli.
ɡʁɑ̃ sɔlεj, ʁεjɔne, sa ty lə pø.
də mɔ̃ ʁəɡaʁ, ʒə ʁεvə də tə tuʃe,
e datɛ̃dʁə tε sɑ̃timɑ̃z- ɛ̃timə
puʁ puvwaʁ tə fεʁə də ʒwa, pləʁe.
suvjɛ̃ twa lεspwaʁ kə nu batimə
a nu ʁəkɔ̃stʁɥiʁə sɑ̃z- ynə limitə,
il ε tɑ̃ də mɔ̃tʁe a la planεtə
tu lə bɔnœʁ kə tɔ̃ kœʁ abʁitə.
ʒə bʁizəʁε tε ʃεnə si ty lə suεtə,
mε ʒə tɑ̃ sypli, dəmɑ̃də lə mwa.
ʁjɛ̃ na deɡal a ta maɲifikə bɔ̃te
pø tεtʁə la dusœʁ ɛ̃fini də ta vwa
ki mɑ̃vutə, ɛ̃lasablə a ekute.
la veʁite, sε kə ʒə vø tə vwaʁ vivʁə,
atʁape lamuʁ də tε dusə mɛ̃,
kə sa fʁaɡʁɑ̃sə vivə dεkstazə tɑ̃nivʁə
e tə pɔʁtə vεʁ də mεjœʁ lɑ̃dəmɛ̃.