Poème-France.com

Poeme : MalheureuseMalheureuse

Malheureuse

Le football c’est ma passion
J’y passe de super moments
Ce sport m’a fait rencontrer de vrais amis
Avec qui, tout le temps je ris.
Vous êtes en train de vous dire que je suis heureuse
Que je suis loin d’être malheureuse
Mais je vous arrete desuite
Car je ne vous ais pas encore raconté la suite
Ma passion est haït par ma mère
Depuis que j’en fais, elle m’a déclaré la guerre
Elle fait tout pour que je rate les matchs et les entrainements
Et s’est comme ça depuis 7 ans.
J’aimerais tant qu’elle comprenne mon bonheur
Qu’elle voie que ce sport a sauvé mon cœur
Je voudrais juste qu’elle soit fière de moi
Qu’elle me dise que quoiqu’il arrive elle me soutiendra
Mais je sais que ça n’arrivera jamais
Car elle fait tout pour me faire culpabiliser
Elle ne veut pas voire que le football c’est ma vie
Et qu’à continuer ainsi, c’est notre relation qu’elle détruit.

Lueur d’espoir
Lueur D'espoir

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maləʁøzə

lə futbal sε ma pasjɔ̃
ʒi pasə də sype mɔmɑ̃
sə spɔʁ ma fε ʁɑ̃kɔ̃tʁe də vʁεz- ami
avεk ki, tu lə tɑ̃ ʒə ʁis.
vuz- εtəz- ɑ̃ tʁɛ̃ də vu diʁə kə ʒə sɥiz- œʁøzə
kə ʒə sɥi lwɛ̃ dεtʁə maləʁøzə
mε ʒə vuz- aʁətə dəzɥitə
kaʁ ʒə nə vuz- εs pa ɑ̃kɔʁə ʁakɔ̃te la sɥitə
ma pasjɔ̃ ε-aj paʁ ma mεʁə
dəpɥi kə ʒɑ̃ fε, εllə ma deklaʁe la ɡeʁə
εllə fε tu puʁ kə ʒə ʁatə lε matʃz- e lεz- ɑ̃tʁεnəmɑ̃
e sε kɔmə sa dəpɥi sεt ɑ̃.
ʒεməʁε tɑ̃ kεllə kɔ̃pʁεnə mɔ̃ bɔnœʁ
kεllə vwa kə sə spɔʁ a sove mɔ̃ kœʁ
ʒə vudʁε ʒystə kεllə swa fjεʁə də mwa
kεllə mə dizə kə kwakil aʁivə εllə mə sutjɛ̃dʁa
mε ʒə sε kə sa naʁivəʁa ʒamε
kaʁ εllə fε tu puʁ mə fεʁə kylpabilize
εllə nə vø pa vwaʁə kə lə futbal sε ma vi
e ka kɔ̃tinɥe ɛ̃si, sε nɔtʁə ʁəlasjɔ̃ kεllə detʁɥi.

lɥœʁ dεspwaʁ