Poème-France.com

Poeme : Hymne A La Jeune Fille TristeHymne A La Jeune Fille Triste

Au bord d’un canapé
Elle pleure, elle pleure
Elle pleure tellement
Que la pièce s’est transformée en rivière
Les meubles sont en train de couler
Mais elle ne voit rien
Elle voit juste la couleur de ses pleurs
Mais ses pleurs sont noirs
Tout comme ses pensées d’ailleurs.
Les meubles sont en train de choire
Mais elle ne remarque rien.
Soudain, un rayon de soleil
Illumine la pièce
Aveuglée par la lumière,
Elle lève la tête
Puis elle ouvre ses yeux
Un tout petit peu,
Et le soleil lui même apparaît
Et lui dit :
Ma chère jeune fille,
Vous qui êtes si maligne,
Pourquoi vous enfoncez vous ?
Dans ce triste fossé.
Une fois tombée dedans,
Vous ne pouvez vous relever.
C’est moi qui vous le dis
Et moi,
Je ne suis pas n’importe qui !
Ainsi,
Le soleil disparaît.
Et au passage, il efface
Tous les cris et toutes les larmes,
Tous les plis et tous les pas
Et toute la maison redevient sèche,
Et toute la maison redevient belle.
Et elle, qu’est ce qu’elle devient, elle ?
Ses pensées ne sont plus noires
Doucement, elle se relève
Et tous les maux, et tous les blêmes,
Eux, deviennent poussières.
M212

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o bɔʁ dœ̃ kanape
εllə plœʁə, εllə plœʁə
εllə plœʁə tεllmɑ̃
kə la pjεsə sε tʁɑ̃sfɔʁme ɑ̃ ʁivjεʁə
lε məblə sɔ̃t- ɑ̃ tʁɛ̃ də kule
mεz- εllə nə vwa ʁjɛ̃
εllə vwa ʒystə la kulœʁ də sε plœʁ
mε sε plœʁ sɔ̃ nwaʁ
tu kɔmə sε pɑ̃se dajœʁ.
lε məblə sɔ̃t- ɑ̃ tʁɛ̃ də ʃwaʁə
mεz- εllə nə ʁəmaʁkə ʁjɛ̃.
sudɛ̃, œ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj
ilyminə la pjεsə
avøɡle paʁ la lymjεʁə,
εllə lεvə la tεtə
pɥiz- εllə uvʁə sεz- iø
œ̃ tu pəti pø,
e lə sɔlεj lɥi mεmə apaʁε
e lɥi di :
ma ʃεʁə ʒənə fijə,
vu ki εtə si maliɲə,
puʁkwa vuz- ɑ̃fɔ̃se vu ?
dɑ̃ sə tʁistə fɔse.
ynə fwa tɔ̃be dədɑ̃,
vu nə puve vu ʁələve.
sε mwa ki vu lə di
e mwa,
ʒə nə sɥi pa nɛ̃pɔʁtə ki !
ɛ̃si,
lə sɔlεj dispaʁε.
e o pasaʒə, il efasə
tus lε kʁiz- e tutə lε laʁmə,
tus lε pliz- e tus lε pa
e tutə la mεzɔ̃ ʁədəvjɛ̃ sεʃə,
e tutə la mεzɔ̃ ʁədəvjɛ̃ bεllə.
e εllə, kε sə kεllə dəvjɛ̃, εllə ?
sε pɑ̃se nə sɔ̃ plys nwaʁə
dusəmɑ̃, εllə sə ʁəlεvə
e tus lε mo, e tus lε blεmə,
ø, dəvjεne pusjεʁə.