Poème-France.com

Poeme : Julie Et AlexandreJulie Et Alexandre

Joie et bonheur à vous pour le temps tout entier !
Une nouvelle époque s’ouvre maintenant :
L’époque où il n’y a ni horreur ni pitié,
Innocente et nourrie par de doux sentiments,
Etonnants sentiments plus forts que l’amitié !

Eternelle douceur que vous vivez tous deux
Tranquille tendresse et douceur des temps heureux !

A vous voir ensemble je crève de chagrin
La jalousie dévore ma jeune âme en peine
Et mon cœur tout entier explose de dédain ;
Xixabangma immense et empli par la haine !
Arrête ! Calme-toi ! O jeune cœur déçu !
Ne sois pas si mauvais de gâcher leur bonheur !
Demande-moi plutôt de cacher ton malheur ;
Ris fort pour oublier ta grande joie déchue
Et ne pleure donc plus, ô égoïste cœur !
Mangel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒwa e bɔnœʁ a vu puʁ lə tɑ̃ tut- ɑ̃tje !
ynə nuvεllə epɔkə suvʁə mɛ̃tənɑ̃ :
lepɔkə u il ni a ni ɔʁœʁ ni pitje,
inɔsɑ̃tə e nuʁʁi paʁ də du sɑ̃timɑ̃,
ətɔnɑ̃ sɑ̃timɑ̃ plys fɔʁ kə lamitje !

ətεʁnεllə dusœʁ kə vu vive tus dø
tʁɑ̃kjə tɑ̃dʁεsə e dusœʁ dε tɑ̃z- œʁø !

a vu vwaʁ ɑ̃sɑ̃blə ʒə kʁεvə də ʃaɡʁɛ̃
la ʒaluzi devɔʁə ma ʒənə amə ɑ̃ pεnə
e mɔ̃ kœʁ tut- ɑ̃tje εksplozə də dedɛ̃,
ksiksabɑ̃ɡma imɑ̃sə e ɑ̃pli paʁ la-εnə !
aʁεtə ! kalmə twa ! o ʒənə kœʁ desy !
nə swa pa si movε də ɡaʃe lœʁ bɔnœʁ !
dəmɑ̃də mwa plyto də kaʃe tɔ̃ malœʁ,
ʁis fɔʁ puʁ ublje ta ɡʁɑ̃də ʒwa deʃɥ
e nə plœʁə dɔ̃k plys, o eɡɔistə kœʁ !