Poème-France.com

Poeme : Si J’ÉtaisSi J’Étais

Si j’etais le vent
Le doux vent du matin
Je voulais vivre
Sans mots, sans parler à rien et à perssone
Au passion de l’amour
A cœur de vie
A fleur de mort
Si j’etais le doux vent
Je pouvais glisser sur la peau des anges
Comme ils sont si beaux
A levres blanches
Ou transparentes
Ce serais cette vie-la
Que j’aurais avec mon amour
Cette vie ferais naitre l’infini
Cet infini quand on est ensemble
Le desir m’enspirerais jusqu’à l’ame
Jusqu’a mon petit ame du vent
Je passais le fil du temps
Aupres de toi amour…
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ʒətε lə vɑ̃
lə du vɑ̃ dy matɛ̃
ʒə vulε vivʁə
sɑ̃ mo, sɑ̃ paʁle a ʁjɛ̃ e a pεʁsɔnə
o pasjɔ̃ də lamuʁ
a kœʁ də vi
a flœʁ də mɔʁ
si ʒətε lə du vɑ̃
ʒə puvε ɡlise syʁ la po dεz- ɑ̃ʒə
kɔmə il sɔ̃ si bo
a ləvʁə- blɑ̃ʃə
u tʁɑ̃spaʁɑ̃tə
sə səʁε sεtə vi la
kə ʒoʁεz- avεk mɔ̃n- amuʁ
sεtə vi fəʁε nεtʁə lɛ̃fini
sεt ɛ̃fini kɑ̃t- ɔ̃n- εt- ɑ̃sɑ̃blə
lə dəziʁ mɑ̃spiʁəʁε ʒyska lamə
ʒyska mɔ̃ pəti amə dy vɑ̃
ʒə pasε lə fil dy tɑ̃
opʁə- də twa amuʁ…