Poème-France.com

Poeme : Marseille, Je Ne T’Aime Plus. Marseille, Je Ne T’Aime PlusMarseille, Je Ne T’Aime Plus. Marseille, Je Ne T’Aime Plus

Marseille

La canebière a disparue
En emportant monsieur Raimu
Au fil du temps, au fil des rues
La canebière a disparue

Il y comme une drôle d’odeur
Une sale odeur venue d’ailleurs
Qui coupe a pic, qui fend le cœur

Il y a comme une sale odeur

Le verbe est mort avec Pagnol
Ici on brûle les bagnoles
Et là on tue, on vole, on viole
Le rap bouffe de la farandole

Tu pleures le château de ma mère
Et moi la gloire de mon père
Nique ta sœur, nique ta mère
Marseille anti chambre de l’enfer

Fernandel ne tournera pas
Don Camillo a l’Alhambra
Les santons se drapent de djellabas
Et les messes de minuit referment leurs bras

Bécaud ton marché provençal
Un vieux gout de succursale
De succursales de drogue Hallal
Ou déchantent même les cigales

La cuisine au ’Beurs’ me dégueule
Les crêpes ’ Sarrazin’ font la gueule
Je me sens de plus en plus seul
Marseille est voilé d’un linceul

Au nom du Père, au nom du Fis
Au nom des saigneurs des agneaux
Mon Dieu le drapeau que je hisse
A les trois couleurs de ma peau

Le bleu qui habille mes yeux
Le blanc couleur de mes aïeux
Le rouge qui coule dans mes veines
De tant d’amour et tant de peine

La France terre à délits
Ou l’Islam a creusé son lit
Au nom de la pensée unique
Qui fout la rime a coranique

Le vieux porc bouffez de la merguez
Les ’jeunes’ sifflent la Marseillaise
Et la France dans son silence
Se drape dans l’indifférence

Leur honneur ne tient qu’a un doigt
Car un doigt comme il se doit
On se le met où je pense
Quand on dégueule sur la France

Et ainsi s’en va la France
En lambeaux, en petits morceaux
Et ainsi s’en va ma France
Sous la rose et sous le marteau.

Danny Le Blanc.
Le Blanc

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

maʁsεjə

la kanəbjεʁə a dispaʁy
ɑ̃n- ɑ̃pɔʁtɑ̃ məsjø ʁεmy
o fil dy tɑ̃, o fil dε ʁy
la kanəbjεʁə a dispaʁy

il i kɔmə ynə dʁolə dɔdœʁ
ynə salə ɔdœʁ vənɥ dajœʁ
ki kupə a pik, ki fɑ̃ lə kœʁ

il i a kɔmə ynə salə ɔdœʁ

lə vεʁbə ε mɔʁ avεk paɲɔl
isi ɔ̃ bʁylə lε baɲɔlə
e la ɔ̃ tɥ, ɔ̃ vɔlə, ɔ̃ vjɔlə
lə ʁap bufə də la faʁɑ̃dɔlə

ty plœʁə lə ʃato də ma mεʁə
e mwa la ɡlwaʁə də mɔ̃ pεʁə
nikə ta sœʁ, nikə ta mεʁə
maʁsεjə ɑ̃ti ʃɑ̃bʁə də lɑ̃fe

fεʁnɑ̃dεl nə tuʁnəʁa pa
dɔ̃ kamijo a lalɑ̃bʁa
lε sɑ̃tɔ̃ sə dʁape də dʒεllaba
e lε mesə də minɥi ʁəfεʁme lœʁ bʁa

beko tɔ̃ maʁʃe pʁɔvɑ̃sal
œ̃ vjø ɡu də sykyʁsalə
də sykyʁsalə də dʁɔɡ-alal
u deʃɑ̃te mεmə lε siɡalə

la kɥizinə obəʁsmə deɡələ
lε kʁεpəssaʁazinfɔ̃ la ɡələ
ʒə mə sɑ̃s də plysz- ɑ̃ plys səl
maʁsεjə ε vwale dœ̃ lɛ̃səl

o nɔ̃ dy pεʁə, o nɔ̃ dy fi
o nɔ̃ dε sεɲœʁ dεz- aɲo
mɔ̃ djø lə dʁapo kə ʒə isə
a lε tʁwa kulœʁ də ma po

lə blø ki-abijə mεz- iø
lə blɑ̃ kulœʁ də mεz- ajø
lə ʁuʒə ki kulə dɑ̃ mε vεnə
də tɑ̃ damuʁ e tɑ̃ də pεnə

la fʁɑ̃sə teʁə a deli
u lislam a kʁøze sɔ̃ li
o nɔ̃ də la pɑ̃se ynikə
ki fu la ʁimə a kɔʁanikə

lə vjø pɔʁk bufe də la mεʁɡe
ləsʒənəssifle la maʁsεjεzə
e la fʁɑ̃sə dɑ̃ sɔ̃ silɑ̃sə
sə dʁapə dɑ̃ lɛ̃difeʁɑ̃sə

lœʁ ɔnœʁ nə tjɛ̃ ka œ̃ dwa
kaʁ œ̃ dwa kɔmə il sə dwa
ɔ̃ sə lə mεt u ʒə pɑ̃sə
kɑ̃t- ɔ̃ deɡələ syʁ la fʁɑ̃sə

e ɛ̃si sɑ̃ va la fʁɑ̃sə
ɑ̃ lɑ̃bo, ɑ̃ pəti mɔʁso
e ɛ̃si sɑ̃ va ma fʁɑ̃sə
su la ʁozə e su lə maʁto.

dani lə blɑ̃.