Poème-France.com

Poeme : Pour Ma JumellePour Ma Jumelle

Trop de mal, trop de souffrance,
Puis un jour c’est la déchéance…
Une enfance pas si banale que ça,
Puis un moral de plus en plus bas…

Trop d’imaginations, des reflexions interdites,
Pour imager ma mort, ma fuite…
Puis comment t’annoncer que tout va finir,
Plus de larmes, plus de rire…

Faiblesse, tristesse, je ne sais plus,
Je ne sais pas, je n’y arrive plus…
Je me crie à moi même que je n’ai pas le droit
De te laisser, mais ai-je le choix ?

Je ne devrais pas penser à cela,
Mais c’est plus fort que moi…
Mourir n’est plus seulement une envie,
Ce mot s’intégre à mon esprit…

Je ne pourrais compter le nombre de fois,
Où je te dirai que je tiens à toi…
Je veux juste que tu le saches,
Au moins pour cette fois, je ne suis pas lâche…

Je t’aime
Martiou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tʁo də mal, tʁo də sufʁɑ̃sə,
pɥiz- œ̃ ʒuʁ sε la deʃeɑ̃sə…
ynə ɑ̃fɑ̃sə pa si banalə kə sa,
pɥiz- œ̃ mɔʁal də plysz- ɑ̃ plys ba…

tʁo dimaʒinasjɔ̃, dε ʁəflεksjɔ̃z- ɛ̃tεʁditə,
puʁ imaʒe ma mɔʁ, ma fɥitə…
pɥi kɔmɑ̃ tanɔ̃se kə tu va finiʁ,
plys də laʁmə, plys də ʁiʁə…

fεblεsə, tʁistεsə, ʒə nə sε plys,
ʒə nə sε pa, ʒə ni aʁivə plys…
ʒə mə kʁi a mwa mεmə kə ʒə nε pa lə dʁwa
də tə lεse, mεz- ε ʒə lə ʃwa ?

ʒə nə dəvʁε pa pɑ̃se a səla,
mε sε plys fɔʁ kə mwa…
muʁiʁ nε plys sələmɑ̃ ynə ɑ̃vi,
sə mo sɛ̃teɡʁə a mɔ̃n- εspʁi…

ʒə nə puʁʁε kɔ̃te lə nɔ̃bʁə də fwa,
u ʒə tə diʁε kə ʒə tjɛ̃z- a twa…
ʒə vø ʒystə kə ty lə saʃə,
o mwɛ̃ puʁ sεtə fwa, ʒə nə sɥi pa laʃə…

ʒə tεmə