Poème-France.com

Poeme : Pour ToiPour Toi

Pour toi, je traverserai toutes les mers
Je me perdrai dans d’immenses déserts
Pour toi, je chasserai tout les vents
Pour pouvoir t’envoyer mes sentiments

Pour toi, j’en ferai d’avantage chaques jours
Je ferai tout pour te prouver mon amour
Pour toi, je piquerai les eaux de la Terre
Pour faire un ruisseau de bonheur imaginaire

Pour toi, mon ange ma princesse
Je me demenerai pour que jamais cet amour ne cesse
Pour toi, je suis prête à tant de choses
Dans mon cœur tu es, toi ma magnifique rose

Une rose que j’arroserai d’amour
Du soir au matin
Une fleur qui brillera toujours
Pendant d’éternels lendemains.
Mel017

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ twa, ʒə tʁavεʁsəʁε tutə lε mεʁ
ʒə mə pεʁdʁε dɑ̃ dimɑ̃sə dezεʁ
puʁ twa, ʒə ʃasəʁε tu lε vɑ̃
puʁ puvwaʁ tɑ̃vwaje mε sɑ̃timɑ̃

puʁ twa, ʒɑ̃ fəʁε davɑ̃taʒə ʃak ʒuʁ
ʒə fəʁε tu puʁ tə pʁuve mɔ̃n- amuʁ
puʁ twa, ʒə pikəʁε lεz- o də la teʁə
puʁ fεʁə œ̃ ʁɥiso də bɔnœʁ imaʒinεʁə

puʁ twa, mɔ̃n- ɑ̃ʒə ma pʁɛ̃sεsə
ʒə mə dəmənəʁε puʁ kə ʒamε sεt amuʁ nə sεsə
puʁ twa, ʒə sɥi pʁεtə a tɑ̃ də ʃozə
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ ty ε, twa ma maɲifikə ʁozə

ynə ʁozə kə ʒaʁozəʁε damuʁ
dy swaʁ o matɛ̃
ynə flœʁ ki bʁijʁa tuʒuʁ
pɑ̃dɑ̃ detεʁnεl lɑ̃dəmɛ̃.