Poème-France.com

Poeme : Une Confiance TrahieUne Confiance Trahie

Je croyais que tu m’aimais
Mais tu en aimes une autre
Je suis blessée
De tout ses événements passés
Tu as trahis ma confiance
Et je ne saurai te l’a raccordée
On aurai du se contenter
D’une simple amitié
On s’est bien planté
Et en toute beauté !
Je suis dégoutée mais…
J’essaye d’oublier
J’avais jamais eu une telle complicité
Que nul ne pouvais brisé
J’ai toujours été sincère
Je ne t’ai jamais mentis
Et encore moin trahis !
C’est Elle ou Moi
A toi a faire ton choix
Si tu vas vers elle,
Ne revient jamais vers moi
J’accepterai ta décision
Telle sera ma déception…
Malgrès tout,
Je ne saurai que t’éviter
Car tu m’as tellement peinée.
De cette liberté
Que je me suis accordée,
Tu devras l’a respectée…
Méla_De_Toi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə kʁwajε kə ty mεmε
mε ty ɑ̃n- εməz- ynə otʁə
ʒə sɥi blese
də tu sεz- evenəmɑ̃ pase
ty a tʁai ma kɔ̃fjɑ̃sə
e ʒə nə soʁε tə la ʁakɔʁde
ɔ̃n- oʁε dy sə kɔ̃tɑ̃te
dynə sɛ̃plə amitje
ɔ̃ sε bjɛ̃ plɑ̃te
e ɑ̃ tutə bote !
ʒə sɥi deɡute mε…
ʒesεj dublje
ʒavε ʒamεz- y ynə tεllə kɔ̃plisite
kə nyl nə puvε bʁize
ʒε tuʒuʁz- ete sɛ̃sεʁə
ʒə nə tε ʒamε mɑ̃ti
e ɑ̃kɔʁə mwɛ̃ tʁai !
sεt- εllə u mwa
a twa a fεʁə tɔ̃ ʃwa
si ty va vεʁz- εllə,
nə ʁəvjɛ̃ ʒamε vεʁ mwa
ʒaksεptəʁε ta desizjɔ̃
tεllə səʁa ma desεpsjɔ̃…
malɡʁε tu,
ʒə nə soʁε kə tevite
kaʁ ty ma tεllmɑ̃ pεne.
də sεtə libεʁte
kə ʒə mə sɥiz- akɔʁde,
ty dəvʁa la ʁεspεkte…