Poème-France.com

Poeme : ArrondiArrondi

ARRONDI
(Pour Cindy et Marc Antoine)
Petite fille, t’as déjà trop grandi
Comme le prouve ton ventre arrondi,
Tu connais déjà de la vie,
Ses joies et ses dépits.
Même si l’amour, t’as laisser un répit,
Faut oublier les tristes nuits,
Faut voir, après la peine,
Les jours heureux qui s’en viennent.
Arrêtes de courir à perdre haleine,
Auprès de ces illusions qui te fuient,
Fais halte aux promesses certaines,
Tout simplement parce que c’est lui.
Bien sûr, faudra mettre des arrondis,
Apparemment c’est déjà bien parti,
C’est la même eau qui coule dans vos veines,
Celle qui dans vos yeux luit.
Faudra que tu comprennes,
Tel un épris réduit,
À vivre au rythme de ses envies,
De toutes les lubies qu’elle étrenne.
Faudra que tu la vois comme une reine,
Habillée de soie et d’organdi,
Mon ami, tu vas vivre des heures pleines,
Auprès de ta princesse de Normandie.
On récolte ce que l’on s’aime,
Ce berceau rempli de cris,
Sera votre récompense suprême,
Un tournant de vos deux vies.
Cette histoire aura la longévité d’un chêne,
C’est ce que les oracles lui ont prédit,
Alors s’ils y sont dans le vrai,
À quelques années près, on arrondi.

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

aʁɔ̃di
(puʁ sɛ̃di e maʁk ɑ̃twanə)
pətitə fijə, ta deʒa tʁo ɡʁɑ̃di
kɔmə lə pʁuvə tɔ̃ vɑ̃tʁə aʁɔ̃di,
ty kɔnε deʒa də la vi,
sε ʒwaz- e sε depi.
mεmə si lamuʁ, ta lεse œ̃ ʁepi,
fo ublje lε tʁistə nɥi,
fo vwaʁ, apʁε la pεnə,
lε ʒuʁz- œʁø ki sɑ̃ vjεne.
aʁεtə də kuʁiʁ a pεʁdʁə-alεnə,
opʁε də sεz- ilyzjɔ̃ ki tə fɥje,
fε-altə o pʁɔmesə sεʁtεnə,
tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə sε lɥi.
bjɛ̃ syʁ, fodʁa mεtʁə dεz- aʁɔ̃di,
apaʁamɑ̃ sε deʒa bjɛ̃ paʁti,
sε la mεmə o ki kulə dɑ̃ vo vεnə,
sεllə ki dɑ̃ voz- iø lɥi.
fodʁa kə ty kɔ̃pʁεnə,
tεl œ̃n- epʁi ʁedɥi,
a vivʁə o ʁitmə də sεz- ɑ̃vi,
də tutə lε lybi kεllə etʁεnə.
fodʁa kə ty la vwa kɔmə ynə ʁεnə,
abije də swa e dɔʁɡɑ̃di,
mɔ̃n- ami, ty va vivʁə dεz- œʁ plεnə,
opʁε də ta pʁɛ̃sεsə də nɔʁmɑ̃di.
ɔ̃ ʁekɔltə sə kə lɔ̃ sεmə,
sə bεʁso ʁɑ̃pli də kʁi,
səʁa vɔtʁə ʁekɔ̃pɑ̃sə sypʁεmə,
œ̃ tuʁnɑ̃ də vo dø vi.
sεtə istwaʁə oʁa la lɔ̃ʒevite dœ̃ ʃεnə,
sε sə kə lεz- ɔʁaklə lɥi ɔ̃ pʁedi,
alɔʁ silz- i sɔ̃ dɑ̃ lə vʁε,
a kεlkz- ane pʁε, ɔ̃n- aʁɔ̃di.

paepəɡaei miʃεl