Poème-France.com

Poeme : Une AnneeUne Annee

Une année s’éteint,
Une jeunesse s’en vient,
Me réveillerai-je demain matin.

Une année s’épuise,
Des rêves se brisent,
Des espoirs nous grisent.

Une année s’écoule,
J’avance tranquille à la cool,
Les chiffres au compteur se déroule.

Une annéé fut belle,
Que tournent les carroussels,
Que jaillissent les arcs-en-ciels.

Une année fut morose,
Pensons à autre chose,
Envoyons tout promener sur les roses.

Une année de plus, une année de moins,
Vers de nouveaux buts, des signes du destin,
Vers l’inconnu ou vers le certain.

Une année de moins, une année de plus,
Vers de nouveaux témoins, l’expérience du vécu,
Avancer à pas menus ou aller le plus loin.

Une année s’étiole,
Souvenirs d’école, on gambade, on caracole,
Le poids sur les épaules, vieillir, c’est moins drôle.

Une année s’envole,
Que la prochaine soit folle,
Pour qu’on en rigole
Encore une année, encore une année,
Une année, une année, une année…

PAEPEGAEY Michel
Mikie95

PostScriptum

MEILLEURS VOEUX A TOUS, SANTE ET PROSPERITE POUR 2012


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə ane setɛ̃,
ynə ʒənεsə sɑ̃ vjɛ̃,
mə ʁevεjʁε ʒə dəmɛ̃ matɛ̃.

ynə ane sepɥizə,
dε ʁεvə sə bʁize,
dεz- εspwaʁ nu ɡʁize.

ynə ane sekulə,
ʒavɑ̃sə tʁɑ̃kjə a la kul,
lε ʃifʁəz- o kɔ̃tœʁ sə deʁulə.

ynə anee fy bεllə,
kə tuʁne lε kaʁusεl,
kə ʒajise lεz- aʁkz- ɑ̃ sjεl.

ynə ane fy mɔʁozə,
pɑ̃sɔ̃z- a otʁə ʃozə,
ɑ̃vwajɔ̃ tu pʁɔməne syʁ lε ʁozə.

ynə ane də plys, ynə ane də mwɛ̃,
vεʁ də nuvo byt, dε siɲə dy dεstɛ̃,
vεʁ lɛ̃kɔny u vεʁ lə sεʁtɛ̃.

ynə ane də mwɛ̃, ynə ane də plys,
vεʁ də nuvo temwɛ̃, lεkspeʁjɑ̃sə dy veky,
avɑ̃se a pa mənysz- u ale lə plys lwɛ̃.

ynə ane sesjɔlə,
suvəniʁ dekɔlə, ɔ̃ ɡɑ̃badə, ɔ̃ kaʁakɔlə,
lə pwa syʁ lεz- epolə, vjεjiʁ, sε mwɛ̃ dʁolə.

ynə ane sɑ̃vɔlə,
kə la pʁoʃεnə swa fɔlə,
puʁ kɔ̃n- ɑ̃ ʁiɡɔlə
ɑ̃kɔʁə ynə ane, ɑ̃kɔʁə ynə ane,
ynə ane, ynə ane, ynə ane…

paepəɡaei miʃεl