Poème-France.com

Poeme : Encore Un SoirEncore Un Soir

Encore un soir, je me couche une larme au coin de l’oeil
Et a nouveau je me sens seul
Je vais encore me couché
Loin de ce bonheur de t’avoir a mes cotés
Tu me manque tant
Toi que j’aime si tendrement
Un soir a nouveau
Ou j’ai sur le dos ce fardeau
De resté vivant sans toi
Dans l’espoir de te revoir

Encore un soir, je me couche une larme sur la joue
Loin de tes bras si doux
Tes baisé me manque tellement
Que j’en tremble comme un dément
Un frisson d’éfroi
Encore une fois loin de toi
J’ai tellement hate de te revoir
A quand ce soir ?
Ou nos cœur enfin réunie
Et je l’espère pour l’infinie

Encore un soir, je me couche une larme aux lèvres
Et je sens en moi monté une fièvre
Un manque si important
Que ta photo n’est plus suffisant
Je déprime sans toi
Je meurt sans toi…
Chaque instant a tes cotés
J’ai l’impression de rêvé
Peux importe la distance
Car avec insistance
Je t’aimerai jusqu’a la mort
Et même avec tout les efforts
Personnes ne pourra brisé
Cette amour en moi qui est né

Ce soir je me couche comme tout les soirs
Plusieur larmes ont perlés dans le noir
Sans un bruit, sans un sanglot
Je murmure ces quelque mots

« Bébé je t’aime… »
Miky

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə œ̃ swaʁ, ʒə mə kuʃə ynə laʁmə o kwɛ̃ də lɔεj
e a nuvo ʒə mə sɑ̃s səl
ʒə vεz- ɑ̃kɔʁə mə kuʃe
lwɛ̃ də sə bɔnœʁ də tavwaʁ a mε kɔte
ty mə mɑ̃kə tɑ̃
twa kə ʒεmə si tɑ̃dʁəmɑ̃
œ̃ swaʁ a nuvo
u ʒε syʁ lə do sə faʁdo
də ʁεste vivɑ̃ sɑ̃ twa
dɑ̃ lεspwaʁ də tə ʁəvwaʁ

ɑ̃kɔʁə œ̃ swaʁ, ʒə mə kuʃə ynə laʁmə syʁ la ʒu
lwɛ̃ də tε bʁa si du
tε bεze mə mɑ̃kə tεllmɑ̃
kə ʒɑ̃ tʁɑ̃blə kɔmə œ̃ demɑ̃
œ̃ fʁisɔ̃ defʁwa
ɑ̃kɔʁə ynə fwa lwɛ̃ də twa
ʒε tεllmɑ̃-atə də tə ʁəvwaʁ
a kɑ̃ sə swaʁ ?
u no kœʁ ɑ̃fɛ̃ ʁeyni
e ʒə lεspεʁə puʁ lɛ̃fini

ɑ̃kɔʁə œ̃ swaʁ, ʒə mə kuʃə ynə laʁmə o lεvʁə
e ʒə sɑ̃sz- ɑ̃ mwa mɔ̃te ynə fjεvʁə
œ̃ mɑ̃kə si ɛ̃pɔʁtɑ̃
kə ta fɔto nε plys syfizɑ̃
ʒə depʁimə sɑ̃ twa
ʒə məʁ sɑ̃ twa…
ʃakə ɛ̃stɑ̃ a tε kɔte
ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ də ʁεve
pøz- ɛ̃pɔʁtə la distɑ̃sə
kaʁ avεk ɛ̃sistɑ̃sə
ʒə tεməʁε ʒyska la mɔʁ
e mεmə avεk tu lεz- efɔʁ
pεʁsɔnə nə puʁʁa bʁize
sεtə amuʁ ɑ̃ mwa ki ε ne

sə swaʁ ʒə mə kuʃə kɔmə tu lε swaʁ
plyzjœʁ laʁməz- ɔ̃ pεʁle dɑ̃ lə nwaʁ
sɑ̃z- œ̃ bʁɥi, sɑ̃z- œ̃ sɑ̃ɡlo
ʒə myʁmyʁə sε kεlkə mo

« bebe ʒə tεmə… »