Poème-France.com

Poeme : Je Ne Peux Plus…Je Ne Peux Plus…

Je ne peux plus penser
Que je me suis fait niaiser
Par toi que j’aimais
Mais c’est fait
Tu m’as briser le cœur

Je suis passer au travers
En me tirant par le verre
Je ne peux plus te regarder
Car en plus tu nous as quitter
Tu as choisi une fille à aimer
Au lieu de l’amitier
De nous toute

On prévoit quelque chose
Et toi tu oses
M’arrêter ça
En fesant un pas
Pour le l’esser en arrière
Et ça depuis hier
Je ne veux plus te parler
Car je ne peux arrêter
De penser
Que tu nous a quitter : ’ (
)-...*mimi*...-(

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə pø plys pɑ̃se
kə ʒə mə sɥi fε njεze
paʁ twa kə ʒεmε
mε sε fε
ty ma bʁize lə kœʁ

ʒə sɥi pase o tʁavεʁ
ɑ̃ mə tiʁɑ̃ paʁ lə veʁə
ʒə nə pø plys tə ʁəɡaʁde
kaʁ ɑ̃ plys ty nuz- a kite
ty a ʃwazi ynə fijə a εme
o ljø də lamitje
də nu tutə

ɔ̃ pʁevwa kεlkə ʃozə
e twa ty ozə
maʁεte sa
ɑ̃ fəzɑ̃ œ̃ pa
puʁ lə lese ɑ̃n- aʁjεʁə
e sa dəpɥiz- jεʁ
ʒə nə vø plys tə paʁle
kaʁ ʒə nə pøz- aʁεte
də pɑ̃se
kə ty nuz- a kite : (