Poème-France.com

Poeme : ChaleursChaleurs

Pour ce quinze d’un chaud mois d’août,
J’ai choisi un superbe thème :
Te démontrer mon émoi doux :
Je t’aime.

Pour combattre la canicule,
Dans un premier temps, je t’évente ;
Conscient d’être ridicule
Je tente

De sécher la peau de ta chair
En léchant la sueur salée
Perlant dans ton cou sur ton cher
Camée.

Aspergeons-nous dans ce bassin ;
Mouillons-nous des pieds à la tête
Mais, je crains ce sein assassin
En fête.

Ta robe devient translucide,
Dis, paradoxale ingénue,
Ta menue gorge : sois lucide,
Est nue.

Tu ris et me trouves commun :
Ton corps brûlant réclame l’eau
Non répertoriée comme un
Fléau.

Pour nous chérir sans imprudence
Et obtenir ce qu’on désire,
N’exhibons pas notre impudence
Ou pire.

L’amour est le fruit du péché
D’une suavité suprême ;
Dégustons sans nous dépêcher
Sa crème

Sur une glace à la liqueur
Qui dissipera la chaleur
Et fera fondre notre cœur
En fleur.
Modou25

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ sə kɛ̃zə dœ̃ ʃo mwa daut,
ʒε ʃwazi œ̃ sypεʁbə tεmə :
tə demɔ̃tʁe mɔ̃n- emwa du :
ʒə tεmə.

puʁ kɔ̃batʁə la kanikylə,
dɑ̃z- œ̃ pʁəmje tɑ̃, ʒə tevɑ̃tə,
kɔ̃sjɑ̃ dεtʁə ʁidikylə
ʒə tɑ̃tə

də seʃe la po də ta ʃεʁ
ɑ̃ leʃɑ̃ la sɥœʁ sale
pεʁlɑ̃ dɑ̃ tɔ̃ ku syʁ tɔ̃ ʃεʁ
kame.

aspεʁʒɔ̃ nu dɑ̃ sə basɛ̃,
mujɔ̃ nu dε pjez- a la tεtə
mε, ʒə kʁɛ̃ sə sɛ̃ asasɛ̃
ɑ̃ fεtə.

ta ʁɔbə dəvjɛ̃ tʁɑ̃slysidə,
di, paʁadɔksalə ɛ̃ʒenɥ,
ta mənɥ ɡɔʁʒə : swa lysidə,
ε nɥ.

ty ʁis e mə tʁuvə kɔmœ̃ :
tɔ̃ kɔʁ bʁylɑ̃ ʁeklamə lo
nɔ̃ ʁepεʁtɔʁje kɔmə œ̃
fleo.

puʁ nu ʃeʁiʁ sɑ̃z- ɛ̃pʁydɑ̃sə
e ɔptəniʁ sə kɔ̃ deziʁə,
nεɡzibɔ̃ pa nɔtʁə ɛ̃pydɑ̃sə
u piʁə.

lamuʁ ε lə fʁɥi dy peʃe
dynə sɥavite sypʁεmə,
deɡystɔ̃ sɑ̃ nu depεʃe
sa kʁεmə

syʁ ynə ɡlasə a la likœʁ
ki disipəʁa la ʃalœʁ
e fəʁa fɔ̃dʁə nɔtʁə kœʁ
ɑ̃ flœʁ.