Poème-France.com

Poeme : Are You The Best ?Are You The Best ?

I must find the good one
I must choose the good one
I must be with you
I must died with you

I think it’s you
I think you don’t see it
I think I can’t forget you
I think you can be more than a friend

Maybe I should tell you another time
Maybe I should forget you forever
Maybe I should only stay friend with you
Maybe I should love you more then ever

I can’t live without you
I can’t be one day without thinking to you
I can’t imagine my life without you
I can’t forget you

Where are you ?
What are you doing ?
When will we be more than friends ?
Who can tell me ?

Are you the one ?
Are you the only one ?
Are you the last ?
Are you the best ?

No one can tell me !
No one can decide for you
Only you can tell me
Only you can decide

Who do you love ?
Who can you love ?
Who is loving you ?
Who is the girl for you ?

Maybe me or not
Maybe this girl or not
Maybe someone you don’t know or not
Maybe no one
Mtremg

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

i myst fɛ̃d tə ɡud ɔnə
i myst ʃuzə tə ɡud ɔnə
i myst bə wit iu
i myst djε wit iu

i tɛ̃k itεs iu
i tɛ̃k iu dɔnte si it
i tɛ̃k i kante fɔʁʒε iu
i tɛ̃k iu kɑ̃ bə mɔʁə tɑ̃ a fʁjɛ̃d

mεbə i ʃuld tεll iu anɔtœʁ timə
mεbə i ʃuld fɔʁʒε iu fɔʁəve
mεbə i ʃuld ɔ̃li stε fʁjɛ̃d wit iu
mεbə i ʃuld lɔvə iu mɔʁə tɛ̃ əve

i kante livə witu iu
i kante bə ɔnə dε witu tɛ̃kiŋ to iu
i kante imaʒinə mi lifə witu iu
i kante fɔʁʒε iu

wəʁə aʁə iu ?
wa aʁə iu duiŋ ?
wɛ̃ wij wə bə mɔʁə tɑ̃ fʁjɛ̃d ?
wo kɑ̃ tεll mə ?

aʁə iu tə ɔnə ?
aʁə iu tə ɔ̃li ɔnə ?
aʁə iu tə last ?
aʁə iu tə bεst ?

no ɔnə kɑ̃ tεll mə !
no ɔnə kɑ̃ dəsidə fɔʁ iu
ɔ̃li iu kɑ̃ tεll mə
ɔ̃li iu kɑ̃ dəsidə

wo do iu lɔvə ?
wo kɑ̃ iu lɔvə ?
wo is lɔviŋ iu ?
wo is tə ʒiʁl fɔʁ iu ?

mεbə mə ɔʁ no
mεbə ti ʒiʁl ɔʁ no
mεbə sɔməɔnə iu dɔnte knɔw ɔʁ no
mεbə no ɔnə