Poème-France.com

Poeme : Je Ne Veux Pas Te PerdreJe Ne Veux Pas Te Perdre

Ce soir, la tristesse m’a envahie
Car lorsque je t’ai demandé si t’étais mon ami
T’es parti sans me donner d’explications
Me fesant, semble-t-il, comprendre que non

Depuis deux ans, je crois en cette amitié
Oui, je l’avoue, quelques fois j’en ai douté
Et je m’en sentais réellement coupable
Mais là, tu semble rendre mon doute incontestable

Ensemble, on a vécu de bons moments
Dois-je maintenant n’en faire que des souvenirs
Et te regarder t’éloigner et partir
Sans même te soucier de ce que je ressens ?

Oli, j’aurais vraiment voulu savoir
Ce que tu pense, ce qui t’agace
Ce que t’aurais voulu que je fasse
Ton amitié, je ferais n’importe quoi pour la ravoir

T’as toujours été là, t’as changé ma vie
Et si tu ne veux plus rien savoir de moi
Je veux au moins te dire deux choses : Merci
Et sache que je me rappelerai à jamais de toi

Je vais quand même toujours t’apprécier
Ma vie sans toi risque d’être un cauchemar
Mais quoi qu’il en soit, j’espère que tôt ou tard
On te manquera, moi et notre belle complicité
Muff

PostScriptum

bah j’ai écrit ca sur un coup de tête, ce que je ressentais au moment que c’est arriver… mais rien n’est encore confirmé…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə swaʁ, la tʁistεsə ma ɑ̃vai
kaʁ lɔʁskə ʒə tε dəmɑ̃de si tetε mɔ̃n- ami
tε paʁti sɑ̃ mə dɔne dεksplikasjɔ̃
mə fəzɑ̃, sɑ̃blə til, kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə nɔ̃

dəpɥi døz- ɑ̃, ʒə kʁwaz- ɑ̃ sεtə amitje
ui, ʒə lavu, kεlk fwa ʒɑ̃n- ε dute
e ʒə mɑ̃ sɑ̃tε ʁeεllmɑ̃ kupablə
mε la, ty sɑ̃blə ʁɑ̃dʁə mɔ̃ dutə ɛ̃kɔ̃tεstablə

ɑ̃sɑ̃blə, ɔ̃n- a veky də bɔ̃ mɔmɑ̃
dwa ʒə mɛ̃tənɑ̃ nɑ̃ fεʁə kə dε suvəniʁ
e tə ʁəɡaʁde telwaɲe e paʁtiʁ
sɑ̃ mεmə tə susje də sə kə ʒə ʁəsɛ̃ ?

ɔli, ʒoʁε vʁεmɑ̃ vuly savwaʁ
sə kə ty pɑ̃sə, sə ki taɡasə
sə kə toʁε vuly kə ʒə fasə
tɔ̃n- amitje, ʒə fəʁε nɛ̃pɔʁtə kwa puʁ la ʁavwaʁ

ta tuʒuʁz- ete la, ta ʃɑ̃ʒe ma vi
e si ty nə vø plys ʁjɛ̃ savwaʁ də mwa
ʒə vøz- o mwɛ̃ tə diʁə dø ʃozə : mεʁsi
e saʃə kə ʒə mə ʁapələʁε a ʒamε də twa

ʒə vε kɑ̃ mεmə tuʒuʁ tapʁesje
ma vi sɑ̃ twa ʁiskə dεtʁə œ̃ koʃəmaʁ
mε kwa kil ɑ̃ swa, ʒεspεʁə kə to u taʁ
ɔ̃ tə mɑ̃kəʁa, mwa e nɔtʁə bεllə kɔ̃plisite