Poème-France.com

Poeme : JulienJulien

Ne crains-tu pas mon fils
L’homme, qui est en toi ?
Tu marches sur un fil,
Tendu, par dessous toi.

Tu es leste et agile,
Mais, souvent si fragile ;
Réalisant à peine,
Ce qu’est violence humaine.

Tu n’en fais qu’à ta tête,
La vie est une grande fête ;
Pour l’instant, seulement ;
Petit avec les grands.

Rien, ne t’épargnera
Alors, prends garde à toi.
Ménage tes arrières,
Et poses toi des barrières.
Petit gars grandissant
Dans un monde délirant.

Si tu as de la peine,
Relis-moi ce poème ;
Et sache bien mon enfant,
Qu’il y a toujours maman.
Son cœur est plein d’amour,
Et cela pour toujours.

A mon fils chéri
Et cela pour la vie
Et au delà aussi.
Nelpheta

PostScriptum

A MON FILS JULIEN


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə kʁɛ̃ ty pa mɔ̃ fis
lɔmə, ki εt- ɑ̃ twa ?
ty maʁʃə syʁ œ̃ fil,
tɑ̃dy, paʁ dəsu twa.

ty ε lεstə e aʒilə,
mε, suvɑ̃ si fʁaʒilə,
ʁealizɑ̃ a pεnə,
sə kε vjɔlɑ̃sə ymεnə.

ty nɑ̃ fε ka ta tεtə,
la vi εt- ynə ɡʁɑ̃də fεtə,
puʁ lɛ̃stɑ̃, sələmɑ̃,
pəti avεk lε ɡʁɑ̃.

ʁjɛ̃, nə tepaʁɲəʁa
alɔʁ, pʁɑ̃ ɡaʁdə a twa.
menaʒə tεz- aʁjεʁə,
e pozə twa dε baʁjεʁə.
pəti ɡaʁ ɡʁɑ̃disɑ̃
dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də deliʁɑ̃.

si ty a də la pεnə,
ʁəli mwa sə pɔεmə,
e saʃə bjɛ̃ mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃,
kil i a tuʒuʁ mamɑ̃.
sɔ̃ kœʁ ε plɛ̃ damuʁ,
e səla puʁ tuʒuʁ.

a mɔ̃ fis ʃeʁi
e səla puʁ la vi
e o dəla osi.