Poème-France.com

Poeme : ElsaElsa

Le jour de ta naissance,
J’étais en pleine errance.
Merveilleuse douceur
Et immense douleur ;
Désir inexpliqué
De la joie d’enfanter.
Ce jour marqué d’une croix,
Pour moi et le dernier.

Donc déjà, pour toujours, à jamais,
Je savais que tu resterais mon bébé.

Avec ta mèche frisée
Et ton air dégagé ;
Tu es toute bonté,
Tu es mon gros bébé.
Tu grandis, embellis,
Je surveille, m’émerveille.
La vie qui passe,
Tu me dépasses.
On nous confond,
C’est tellement bon.

Tu es merveille
Presque irréelle.
Je réalise
Que je m’enlise,
Toi en talons,
Moi en chaussons.

Tu es là, qui encore recherche
Quelquefois, mes caresses.

Une maman a besoin,
D’ un enfant sur son sein.

Et pour cela, ma petite Elsa
Pour moi tu resteras,
Mon gros bébé à caliner.

L’amour pour toi, jamais ne se comptera.

NELPHETA
Nelpheta

PostScriptum

A MA FILLE ELSA


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə ʒuʁ də ta nεsɑ̃sə,
ʒetεz- ɑ̃ plεnə eʁɑ̃sə.
mεʁvεjøzə dusœʁ
e imɑ̃sə dulœʁ,
deziʁ inεksplike
də la ʒwa dɑ̃fɑ̃te.
sə ʒuʁ maʁke dynə kʁwa,
puʁ mwa e lə dεʁnje.

dɔ̃k deʒa, puʁ tuʒuʁ, a ʒamε,
ʒə savε kə ty ʁεstəʁε mɔ̃ bebe.

avεk ta mεʃə fʁize
e tɔ̃n- εʁ deɡaʒe,
ty ε tutə bɔ̃te,
ty ε mɔ̃ ɡʁo bebe.
ty ɡʁɑ̃di, ɑ̃bεlli,
ʒə syʁvεjə, memεʁvεjə.
la vi ki pasə,
ty mə depasə.
ɔ̃ nu kɔ̃fɔ̃,
sε tεllmɑ̃ bɔ̃.

ty ε mεʁvεjə
pʁεskə iʁeεllə.
ʒə ʁealizə
kə ʒə mɑ̃lizə,
twa ɑ̃ talɔ̃,
mwa ɑ̃ ʃosɔ̃.

ty ε la, ki ɑ̃kɔʁə ʁəʃεʁʃə
kεlkəfwa, mε kaʁesə.

ynə mamɑ̃ a bəzwɛ̃,
dœ̃n- ɑ̃fɑ̃ syʁ sɔ̃ sɛ̃.

e puʁ səla, ma pətitə εlsa
puʁ mwa ty ʁεstəʁa,
mɔ̃ ɡʁo bebe a kaline.

lamuʁ puʁ twa, ʒamε nə sə kɔ̃təʁa.

nεlfəta