Poème-France.com

Poeme : Maman Tu Me Manques TellementMaman Tu Me Manques Tellement

Aujourd’hui devrait être un jour providentiel
Pour ma maman si exceptionnelle
Celui de ta naissance, il y a 62 ans en arrière
Je ne sens plus ton doux parfum dans l’air
Je hurle de douleur tous les jours qui passent
Je n’ai pas eu le temps de te dire
Je n’ai pas su te le dire
Je pleure de douleur mon cœur qui se casse
Chaque aube au crépuscule m’est plus dure
Chaque instant sans toi dans ma vie
Je crains d’être perdu pour la vie
Je crains en cette effroyable blessure
Tu m’as quittée sans que j’aie pu te parler
Sans pouvoir t’enlacer dans mes bras
Te rassurer et sentir que je suis la
Tu m’as quittée j’en suis toute chamboulée
Plus le temps passe et j’ai peur d’oublier
Tous ces moments filtrés dans mes pensées
Me résigner de vivre sans toi
Plus dure d’exister sans toi
Je te parle à présent sans que tu puisses me répondre
Mais espère que de la haut tu puisses m’entendre
Maman je t’aime je t’aime je t’aimerais
Au plus profond de mon cœur à tout jamais
Nenette66

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi dəvʁε εtʁə œ̃ ʒuʁ pʁɔvidɑ̃sjεl
puʁ ma mamɑ̃ si εksεpsjɔnεllə
səlɥi də ta nεsɑ̃sə, il i a swasɑ̃tə døz- ɑ̃ ɑ̃n- aʁjεʁə
ʒə nə sɑ̃s plys tɔ̃ du paʁfœ̃ dɑ̃ lεʁ
ʒə yʁlə də dulœʁ tus lε ʒuʁ ki pase
ʒə nε pa y lə tɑ̃ də tə diʁə
ʒə nε pa sy tə lə diʁə
ʒə plœʁə də dulœʁ mɔ̃ kœʁ ki sə kasə
ʃakə obə o kʁepyskylə mε plys dyʁə
ʃakə ɛ̃stɑ̃ sɑ̃ twa dɑ̃ ma vi
ʒə kʁɛ̃ dεtʁə pεʁdy puʁ la vi
ʒə kʁɛ̃z- ɑ̃ sεtə efʁwajablə blesyʁə
ty ma kite sɑ̃ kə ʒε py tə paʁle
sɑ̃ puvwaʁ tɑ̃lase dɑ̃ mε bʁa
tə ʁasyʁe e sɑ̃tiʁ kə ʒə sɥi la
ty ma kite ʒɑ̃ sɥi tutə ʃɑ̃bule
plys lə tɑ̃ pasə e ʒε pœʁ dublje
tus sε mɔmɑ̃ filtʁe dɑ̃ mε pɑ̃se
mə ʁeziɲe də vivʁə sɑ̃ twa
plys dyʁə dεɡziste sɑ̃ twa
ʒə tə paʁlə a pʁezɑ̃ sɑ̃ kə ty pɥisə mə ʁepɔ̃dʁə
mεz- εspεʁə kə də la-o ty pɥisə mɑ̃tɑ̃dʁə
mamɑ̃ ʒə tεmə ʒə tεmə ʒə tεməʁε
o plys pʁɔfɔ̃ də mɔ̃ kœʁ a tu ʒamε