Poème-France.com

Poeme : Pour Te DirePour Te Dire

Pour te dire que l’ amour ce n’est rien
Pour te dire que t’aimer c’est trop bien
Pour te dire que mon cœur t’ appartient
Je t’ecris pour te dire viens

Sans savoir si toi aussi tu m’aime
Sans savoir si tu a de la peine
Sans savoir si mes cris sont les meme
Je t’ecris pour te dire que je t’aime

Pour crier que ma vie c’ est la tienne
Pour crier sans toi ma vie c’ est la haine
Pour crier que toujour je serais ta reine
Je t ’ecris pour te dire que je t’ aime
Ninie1

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

puʁ tə diʁə kə lamuʁ sə nε ʁjɛ̃
puʁ tə diʁə kə tεme sε tʁo bjɛ̃
puʁ tə diʁə kə mɔ̃ kœʁ tapaʁtjɛ̃
ʒə tεkʁi puʁ tə diʁə vjɛ̃

sɑ̃ savwaʁ si twa osi ty mεmə
sɑ̃ savwaʁ si ty a də la pεnə
sɑ̃ savwaʁ si mε kʁi sɔ̃ lε məmə
ʒə tεkʁi puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə

puʁ kʁje kə ma vi sε la tjεnə
puʁ kʁje sɑ̃ twa ma vi sε la-εnə
puʁ kʁje kə tuʒuʁ ʒə səʁε ta ʁεnə
ʒə tεkʁi puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə