Poème-France.com

Poeme : Amour D’Un Jour Amour De ToujoursAmour D’Un Jour Amour De Toujours

Un jour on se parlai
De simples amis on été
Mais tes sentiments on évolués
Sans vouloir te l’avoué
Je t’aimai

Je te haïsai
Je t’insultai
Pour te cacher l’amour que je te portai
Grace a une personne que je ne pourais jamais assez remercié
Je t’ai reparlé

Je me suis rendu compte que mes sentiments pour toi sont plus fort que je voulais te le montrer
Du courage pour aller jusqu’au bout de mes sentiments, une autre personne me l’a donnée
Maintenant cela va bientot faire 8 mois que je partage ma vie avec toi, jamais je ne le regreterai
Il y en a qui t’insultai, je les ai ignoré, mon cœur j’ai ecouté

Cela est un peu brouillon comme mes sentiments l’on été pour toi, insertin, mais maintenant je t’aime et cela pour de vrai…
Norely

PostScriptum

Je t’aime mon ange


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃ ʒuʁ ɔ̃ sə paʁlε
də sɛ̃pləz- amiz- ɔ̃n- ete
mε tε sɑ̃timɑ̃z- ɔ̃n- evɔlye
sɑ̃ vulwaʁ tə lavue
ʒə tεmε

ʒə tə-ajzε
ʒə tɛ̃syltε
puʁ tə kaʃe lamuʁ kə ʒə tə pɔʁtε
ɡʁasə a ynə pεʁsɔnə kə ʒə nə puʁε ʒamεz- ase ʁəmεʁsje
ʒə tε ʁəpaʁle

ʒə mə sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə kə mε sɑ̃timɑ̃ puʁ twa sɔ̃ plys fɔʁ kə ʒə vulε tə lə mɔ̃tʁe
dy kuʁaʒə puʁ ale ʒysko bu də mε sɑ̃timɑ̃, ynə otʁə pεʁsɔnə mə la dɔne
mɛ̃tənɑ̃ səla va bjɛ̃to fεʁə ɥi mwa kə ʒə paʁtaʒə ma vi avεk twa, ʒamε ʒə nə lə ʁəɡʁətəʁε
il i ɑ̃n- a ki tɛ̃syltε, ʒə lεz- ε iɲɔʁe, mɔ̃ kœʁ ʒε əkute

səla εt- œ̃ pø bʁujɔ̃ kɔmə mε sɑ̃timɑ̃ lɔ̃n- ete puʁ twa, ɛ̃sεʁtɛ̃, mε mɛ̃tənɑ̃ ʒə tεmə e səla puʁ də vʁε…

Il n'a aucune proposition de lecture pour le moment.