Poème-France.com

Poeme : BoleroBolero

Vers ses seins, ma main
Effleure
Elle ondule du bassin
D’ailleurs
Se recule et revient
Un leurre
Vers mon corps, enfin
Frôleur

Zzz

Contre ses atours, ma main
Caresse
Elle danse avec besoin
Ivresse
Puis se campe sur ses reins
Déesse
Contre mon bas-ventre d’airain
Maitresse

Zzz

Avec nos désirs, nos mains
S’activent
Inépuisables envies sans fins
Possessives
Puis va-et-vient félins
Se suivent
Avec une explosion des sens,
Jouissive

Zzz
Nouga

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

vεʁ sε sɛ̃, ma mɛ̃
eflœʁə
εllə ɔ̃dylə dy basɛ̃
dajœʁ
sə ʁəkylə e ʁəvjɛ̃
œ̃ ləʁə
vεʁ mɔ̃ kɔʁ, ɑ̃fɛ̃
fʁolœʁ

zεd zεd zεd

kɔ̃tʁə sεz- atuʁ, ma mɛ̃
kaʁεsə
εllə dɑ̃sə avεk bəzwɛ̃
ivʁεsə
pɥi sə kɑ̃pə syʁ sε ʁɛ̃
deεsə
kɔ̃tʁə mɔ̃ ba vɑ̃tʁə dεʁɛ̃
mεtʁεsə

zεd zεd zεd

avεk no deziʁ, no mɛ̃
saktive
inepɥizabləz- ɑ̃vi sɑ̃ fɛ̃
pɔsesivə
pɥi va e vjɛ̃ felɛ̃
sə sɥive
avεk ynə εksplozjɔ̃ dε sɑ̃s,
ʒuisivə

zεd zεd zεd