Poème-France.com

Poeme : Pour Ma BestPour Ma Best

Tu es comme une sœur pour moi
Tu es la seul ki me fai rtrouver la joi
Maintenan rien n est plu comme avant
Je ne sui plu l a meme a present
Tu part tu revien tu par tu revien
Tu ne fai ke suivre ton chemin
Mai moi je fai koi kan t pa la
Doi je t attendre pour etre la ke tu reviendra
Mai moi je veu partager mes secret
Te parler rire et s amuser tout oublier pour tout recommencer
Car tu es et tu resteras
DEBORAH
Ma meilleure ami
Pour la vie
Nounouilletta

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε kɔmə ynə sœʁ puʁ mwa
ty ε la səl ki mə fε ʁtʁuve la ʒwa
mɛ̃tənɑ̃ ʁjɛ̃ εn ε ply kɔmə avɑ̃
ʒə nə sɥi ply εl a məmə a pʁəze
ty paʁ ty ʁəvjɛ̃ ty paʁ ty ʁəvjɛ̃
ty nə fε kə sɥivʁə tɔ̃ ʃəmɛ̃
mε mwa ʒə fε kwa kɑ̃ te pa la
dwa ʒə te atɑ̃dʁə puʁ εtʁə la kə ty ʁəvjɛ̃dʁa
mε mwa ʒə vø paʁtaʒe mε sεkʁε
tə paʁle ʁiʁə e εs amyze tut- ublje puʁ tu ʁəkɔmɑ̃se
kaʁ ty ε e ty ʁεstəʁa
dəbɔʁa
ma mεjəʁə ami
puʁ la vi