Poème-France.com

Poeme : Haine



Haine

G oublier le gout de la joie
Mtn je n est plu le bonheur d otre fois
Je change et je suis mtn seul
Les gens font se kil veule
Mai moi je reste ici
Et j ecri
Kece ke g a vouloir fouir le monde entier… remyjtm
Je c kil n est pa si parfait
Mai je veu le connaitre o lieu de sa je fui
G l impression d etre dan une salle seul repli de gen
Et je cri mais personne ne m enten
Je pleur person ne me console
Et un jour j ecouterai le chant du rosignol
Et ce jour enfin viendras
Ou j irai vers toi
Et je n orai plu de haine
Alors je te dirai je t aime
Nounouilletta

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒe ublje lə ɡu də la ʒwa
εm te εn ʒə εn ε ply lə bɔnœʁ de ɔtʁə fwa
ʒə ʃɑ̃ʒə e ʒə sɥi εm te εn səl
lε ʒɑ̃ fɔ̃ sə kil vələ
mε mwa ʒə ʁεstə isi
e ʒi εkʁi
kəsə kə ʒe a vulwaʁ fuiʁ lə mɔ̃də ɑ̃tje… ʁəmiʒtm
ʒə se kil εn ε pa si paʁfε
mε ʒə vø lə kɔnεtʁə o ljø də sa ʒə fɥi
ʒe εl ɛ̃pʁesjɔ̃ de εtʁə dɑ̃ ynə salə səl ʁəpli də ʒεn
e ʒə kʁi mε pεʁsɔnə nə εm ɑ̃tɛ̃
ʒə plœʁ pεʁsɔ̃ nə mə kɔ̃sɔlə
e œ̃ ʒuʁ ʒi əkutəʁε lə ʃɑ̃ dy ʁoziɲɔl
e sə ʒuʁ ɑ̃fɛ̃ vjɛ̃dʁa
u ʒi iʁε vεʁ twa
e ʒə εn ɔʁε ply də-εnə
alɔʁ ʒə tə diʁε ʒə te εmə