Poème-France.com

Poeme : Je Serai Là Pour ToiJe Serai Là Pour Toi

Il y a au moins 5 personnes dans ce monde qui t’aiment au point de
Mourir pour toi.
Il y a au moins 15 personnes qui t’aiment d’une certaine manière.
La seule raison pour laquelle une personne te déteste, c’est parce
Qu’elle veut être comme toi.

Un sourire de toi apporte de la joie à quelqu’un même s’il ne t’aime
Pas.

Toutes les nuits, quelqu’un pense à toi avant d’aller se coucher.

Tu représentes le monde pour quelqu’un.
Si ce n’était pas pour toi, quelqu’un ne pourrait pas vivre.
Tu es Spécial et Unique.

Quelqu’un dont tu ignores l’existence t’aime.
Quand tu fais la plus grosse bêtise, quelque chose de bien provient
De celle-ci.
Quand tu penses que le monde te tourne le dos, regarde bien :

C’est surtout toi qui tourne le dos au monde ! ! ! !

Quand tu penses que tu n’as pas de chance quand tu n’as pas ce que
Tu veux, tu ne l’auras probablement pas.

Si tu crois en toi, probablement, tôt ou tard, tu l’auras.

Souviens-toi toujours des compliments que tu reçois.
Oublie les remarques méchantes.
Dis toujours aux gens ce que tu ressens à propos d’eux, tu te
Sentiras mieux quand ils le sauront.

Personne ne mérite tes larmes et tes pleurs, et celui qui le mérite
Vraiment ne te fera jamais pleurer.

Si tu as un meilleur ami, prends le temps de lui dire ce qu’il
Représente pour toi.

On dit que cela prend une minute pour remarquer une personne
Spéciale, une heure pour l’apprécier, un jour pour l’aimer, mais
Qu’on aurait ensuite besoin de toute une vie pour l’oublier.

Arrête-toi un peu et prends le temps de vivre.

Alors qu’est ce que tu attends ?

Et sois certain (e) que moi,

Je ne t’oublierai jamais non plus
O0O0..0!i..0O0O

PostScriptum

ce poeme la es surtout pour mes amies… a ceux que je
tiens le plus et que je ne voudrais pas voir s’enfuir
ou souffrir du jour au lendemain te pour leur dire que je
serai toujours là malgres tout car je les aimes


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a o mwɛ̃ sɛ̃k pεʁsɔnə dɑ̃ sə mɔ̃də ki tεme o pwɛ̃ də
muʁiʁ puʁ twa.
il i a o mwɛ̃ kɛ̃zə pεʁsɔnə ki tεme dynə sεʁtεnə manjεʁə.
la sələ ʁεzɔ̃ puʁ lakεllə ynə pεʁsɔnə tə detεstə, sε paʁsə
kεllə vø εtʁə kɔmə twa.

œ̃ suʁiʁə də twa apɔʁtə də la ʒwa a kεlkœ̃ mεmə sil nə tεmə
pa.

tutə lε nɥi, kεlkœ̃ pɑ̃sə a twa avɑ̃ dale sə kuʃe.

ty ʁəpʁezɑ̃tə lə mɔ̃də puʁ kεlkœ̃.
si sə netε pa puʁ twa, kεlkœ̃ nə puʁʁε pa vivʁə.
ty ε spesjal e ynikə.

kεlkœ̃ dɔ̃ ty iɲɔʁə lεɡzistɑ̃sə tεmə.
kɑ̃ ty fε la plys ɡʁɔsə bεtizə, kεlkə ʃozə də bjɛ̃ pʁɔvjɛ̃
də sεllə si.
kɑ̃ ty pɑ̃sə kə lə mɔ̃də tə tuʁnə lə do, ʁəɡaʁdə bjɛ̃ :

sε syʁtu twa ki tuʁnə lə doz- o mɔ̃də ! ! !

kɑ̃ ty pɑ̃sə kə ty na pa də ʃɑ̃sə kɑ̃ ty na pa sə kə
ty vø, ty nə loʁa pʁɔbabləmɑ̃ pa.

si ty kʁwaz- ɑ̃ twa, pʁɔbabləmɑ̃, to u taʁ, ty loʁa.

suvjɛ̃ twa tuʒuʁ dε kɔ̃plimɑ̃ kə ty ʁəswa.
ubli lε ʁəmaʁk meʃɑ̃tə.
di tuʒuʁz- o ʒɑ̃ sə kə ty ʁəsɛ̃z- a pʁɔpo dø, ty tə
sɑ̃tiʁa mjø kɑ̃t- il lə soʁɔ̃.

pεʁsɔnə nə meʁitə tε laʁməz- e tε plœʁ, e səlɥi ki lə meʁitə
vʁεmɑ̃ nə tə fəʁa ʒamε pləʁe.

si ty a œ̃ mεjœʁ ami, pʁɑ̃ lə tɑ̃ də lɥi diʁə sə kil
ʁəpʁezɑ̃tə puʁ twa.

ɔ̃ di kə səla pʁɑ̃t- ynə minytə puʁ ʁəmaʁke ynə pεʁsɔnə
spesjalə, ynə œʁ puʁ lapʁesje, œ̃ ʒuʁ puʁ lεme, mε
kɔ̃n- oʁε ɑ̃sɥitə bəzwɛ̃ də tutə ynə vi puʁ lublje.

aʁεtə twa œ̃ pø e pʁɑ̃ lə tɑ̃ də vivʁə.

alɔʁ kε sə kə ty atɑ̃ ?

e swa sεʁtεn (ə) kə mwa,

ʒə nə tubljəʁε ʒamε nɔ̃ plys