Poème-France.com

Poeme : Reste Avec MoiReste Avec Moi

Au fond de toi tu sais,
Je ne juge pas ce que tu fais
C’est juste que je te vois toi qui souffres,
Tu te fais du mal mais ne vas pas mieux,
Tu te vois emprisonnée au fond d’un gouffre
Et moi j’aimerais te voir avec des étoiles dans les yeux
Du sang coule, tu détestes ta jeunesse
T’efforçant de te dire que la vie n’est pas que tristesse
Alors qu’est-ce que j’espère vraiment ?
Que pour toi ce soit différent ?
Ils te regardent tous ces gens, et ne comprennent pas…
Ils te décrivent heureuse mais au fond ne savent pas
C’est simple de sourire et de paraître bien,
Mais un jour le mur de glace s’éparpille en chagrin.
Tu supportes ces choses depuis si longtemps que tu voudrais en finir,
Mais ne doutes tu pas du bonheur de ton avenir ?
Je suis là pour toi, crois un peu en toi et repose ca.
Cette lame qui te produit tant d’effets,
Celle qui te plonge après dans les regrets,
Oublie la, fais comme si elle n’était pas…
Relève la tête petite innocente, ne sombre pas !
Nous sommes tous là pour toi…
Ne laisse pas le mal triompher
La vie est plus forte que la mort…
L’envie de survivre et de se battre encore. .
Rien n’est perdu d’avance
Si tu y crois, tu auras ta chance ! !
Rien n’est gagner d’avance
Mais si tu te bats tu auras ta chance
Tu crois avoir oublié, t’être défoulée
Mais tu les parcoures soudain du doigts,
En sachant qu’elles resteront toujours là
Les cicatrices s’estompent mais ne vont pas s’effacer
Au fond cela représente l’état de ton cœur
Qui ne cesse d’être rempli de malheurs
Je n’ai plus envie de t’entendre dire que la vie ne veut pas de toi
Ou bien que tu as envie de partir chaque fois
Qu’est-ce que je ferais si tu n’étais pas là ?
Que tu m’as relevée quand je croyais être au plus bas
Quand j’étais désespérée et que tu m’as prise dans tes bras
Tant de choses que tu as fait pour moi et que je voudrais faire pour toi
Quand je te vois sourire parfois
T’es mon été à moi
Même en plein cœur de l’hiver
Un souffle d’or et de lumière
Tu rêves de venir du nord, comme le vent
D’une terre de neige, d’un pays blanc
Au-delà des mers
Où c’est toujours l’hiver
Ton rire est chaud comme l’été
Ton amitié une source ensoleillée
Quand on parle toutes les deux
Refoulant des souvenirs douloureux
Partageant nos sentiments les plus furieux
Et puis aussi rire un peu
Cela me fait du bien,
Partager mes petits chagrins
S’inventer un plus beau demain
Fuir la route de nos destins
Saches que pour toi je serai toujours là
Quoi qu’il arrive saches que je ne t’oublie pas
Car tu comptes énormément pour moi
Et ça, ne l’oublie pas !
Quoi que tu dises, quoi que tu fasses
Je suis là pour écouter ce qui te tracasse
Les jours où c’est dur
De refermer tes blessures
Tu as appris à vivre dans la souffrance
Tu sais, ça me fait mal quand j’y pense
Je pourrais en vouloir au monde entier
Que dans ton cœur il y ait tant de drames,
Des pluies de larmes
Contre lesquelles je ne peux pas lutter
A vivre longtemps ensemble
Il paraît qu’on se ressemble
Pour toi je ne veux plus souffrir
Ensemble nous pourrons revivre
Toutes les deux unies
Pour un jour chanter la vie
En toi j’ai mis toute ma confiance
Tu es mon amie et je sais que j’ai de la chance
Cette promesse que je te fais en ce jour
Je te promets de la garder toujours
Toujours à l’écoute de l’autre, ne pas t’abandonner
Sécher tes pleurs, partager tes rires, confiance et solidarité
Je tiendrai la promesse
Celle de te donner la force d’y croire
T’aider dans ta détresse
Te sauver quand t’en as marre…
On s’est beaucoup rapprochées
Et cet amitié ne se brisera jamais
Même pour quelques larmes versées
Ou d’immortels regrets.
Toujours je me battrai
Pour que tu restes à mes côtés
Mon cœur garde ton amitié
Dans un domaine bien espacé
Dans un coin de mon cœur bien scellé
Elle restera à jamais conservée… .
°O0O0O° Clem °O0O0O°

PostScriptum

Je l’ai écris pour une amie à qui je tiens beaucoup


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o fɔ̃ də twa ty sε,
ʒə nə ʒyʒə pa sə kə ty fε
sε ʒystə kə ʒə tə vwa twa ki sufʁə,
ty tə fε dy mal mε nə va pa mjø,
ty tə vwaz- ɑ̃pʁizɔne o fɔ̃ dœ̃ ɡufʁə
e mwa ʒεməʁε tə vwaʁ avεk dεz- etwalə dɑ̃ lεz- iø
dy sɑ̃ kulə, ty detεstə ta ʒənεsə
tefɔʁsɑ̃ də tə diʁə kə la vi nε pa kə tʁistεsə
alɔʁ kε sə kə ʒεspεʁə vʁεmɑ̃ ?
kə puʁ twa sə swa difeʁɑ̃ ?
il tə ʁəɡaʁde tus sε ʒɑ̃, e nə kɔ̃pʁεne pa…
il tə dekʁive œʁøzə mεz- o fɔ̃ nə save pa
sε sɛ̃plə də suʁiʁə e də paʁεtʁə bjɛ̃,
mεz- œ̃ ʒuʁ lə myʁ də ɡlasə sepaʁpijə ɑ̃ ʃaɡʁɛ̃.
ty sypɔʁtə- sε ʃozə dəpɥi si lɔ̃tɑ̃ kə ty vudʁεz- ɑ̃ finiʁ,
mε nə dutə ty pa dy bɔnœʁ də tɔ̃n- avəniʁ ?
ʒə sɥi la puʁ twa, kʁwaz- œ̃ pø ɑ̃ twa e ʁəpozə ka.
sεtə lamə ki tə pʁɔdɥi tɑ̃ defε,
sεllə ki tə plɔ̃ʒə apʁε dɑ̃ lε ʁəɡʁε,
ubli la, fε kɔmə si εllə netε pa…
ʁəlεvə la tεtə pətitə inɔsɑ̃tə, nə sɔ̃bʁə pa !
nu sɔmə tus la puʁ twa…
nə lεsə pa lə mal tʁjɔ̃fe
la vi ε plys fɔʁtə kə la mɔʁ…
lɑ̃vi də syʁvivʁə e də sə batʁə ɑ̃kɔʁə.
ʁjɛ̃ nε pεʁdy davɑ̃sə
si ty i kʁwa, ty oʁa ta ʃɑ̃sə ! !
ʁjɛ̃ nε ɡaɲe davɑ̃sə
mε si ty tə ba ty oʁa ta ʃɑ̃sə
ty kʁwaz- avwaʁ ublje, tεtʁə defule
mε ty lε paʁkuʁə sudɛ̃ dy dwa,
ɑ̃ saʃɑ̃ kεllə ʁεstəʁɔ̃ tuʒuʁ la
lε sikatʁisə sεstɔ̃pe mε nə vɔ̃ pa sefase
o fɔ̃ səla ʁəpʁezɑ̃tə leta də tɔ̃ kœʁ
ki nə sεsə dεtʁə ʁɑ̃pli də malœʁ
ʒə nε plysz- ɑ̃vi də tɑ̃tɑ̃dʁə diʁə kə la vi nə vø pa də twa
u bjɛ̃ kə ty a ɑ̃vi də paʁtiʁ ʃakə fwa
kε sə kə ʒə fəʁε si ty netε pa la ?
kə ty ma ʁələve kɑ̃ ʒə kʁwajεz- εtʁə o plys ba
kɑ̃ ʒetε dezεspeʁe e kə ty ma pʁizə dɑ̃ tε bʁa
tɑ̃ də ʃozə kə ty a fε puʁ mwa e kə ʒə vudʁε fεʁə puʁ twa
kɑ̃ ʒə tə vwa suʁiʁə paʁfwa
tε mɔ̃n- ete a mwa
mεmə ɑ̃ plɛ̃ kœʁ də livεʁ
œ̃ suflə dɔʁ e də lymjεʁə
ty ʁεvə də vəniʁ dy nɔʁ, kɔmə lə vɑ̃
dynə teʁə də nεʒə, dœ̃ pεi blɑ̃
o dəla dε mεʁ
u sε tuʒuʁ livεʁ
tɔ̃ ʁiʁə ε ʃo kɔmə lete
tɔ̃n- amitje ynə suʁsə ɑ̃sɔlεje
kɑ̃t- ɔ̃ paʁlə tutə lε dø
ʁəfulɑ̃ dε suvəniʁ duluʁø
paʁtaʒɑ̃ no sɑ̃timɑ̃ lε plys fyʁjø
e pɥiz- osi ʁiʁə œ̃ pø
səla mə fε dy bjɛ̃,
paʁtaʒe mε pəti ʃaɡʁɛ̃
sɛ̃vɑ̃te œ̃ plys bo dəmɛ̃
fɥiʁ la ʁutə də no dεstɛ̃
saʃə kə puʁ twa ʒə səʁε tuʒuʁ la
kwa kil aʁivə saʃə kə ʒə nə tubli pa
kaʁ ty kɔ̃təz- enɔʁmemɑ̃ puʁ mwa
e sa, nə lubli pa !
kwa kə ty dizə, kwa kə ty fasə
ʒə sɥi la puʁ ekute sə ki tə tʁakasə
lε ʒuʁz- u sε dyʁ
də ʁəfεʁme tε blesyʁə
ty a apʁiz- a vivʁə dɑ̃ la sufʁɑ̃sə
ty sε, sa mə fε mal kɑ̃ ʒi pɑ̃sə
ʒə puʁʁεz- ɑ̃ vulwaʁ o mɔ̃də ɑ̃tje
kə dɑ̃ tɔ̃ kœʁ il i ε tɑ̃ də dʁamə,
dε plɥi də laʁmə
kɔ̃tʁə lekεllə ʒə nə pø pa lyte
a vivʁə lɔ̃tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
il paʁε kɔ̃ sə ʁəsɑ̃blə
puʁ twa ʒə nə vø plys sufʁiʁ
ɑ̃sɑ̃blə nu puʁʁɔ̃ ʁəvivʁə
tutə lε døz- yni
puʁ œ̃ ʒuʁ ʃɑ̃te la vi
ɑ̃ twa ʒε mi tutə ma kɔ̃fjɑ̃sə
ty ε mɔ̃n- ami e ʒə sε kə ʒε də la ʃɑ̃sə
sεtə pʁɔmεsə kə ʒə tə fεz- ɑ̃ sə ʒuʁ
ʒə tə pʁɔmε də la ɡaʁde tuʒuʁ
tuʒuʁz- a lekutə də lotʁə, nə pa tabɑ̃dɔne
seʃe tε plœʁ, paʁtaʒe tε ʁiʁə, kɔ̃fjɑ̃sə e sɔlidaʁite
ʒə tjɛ̃dʁε la pʁɔmεsə
sεllə də tə dɔne la fɔʁsə di kʁwaʁə
tεde dɑ̃ ta detʁεsə
tə sove kɑ̃ tɑ̃n- a maʁə…
ɔ̃ sε boku ʁapʁoʃe
e sεt amitje nə sə bʁizəʁa ʒamε
mεmə puʁ kεlk laʁmə- vεʁse
u dimɔʁtεl ʁəɡʁε.
tuʒuʁ ʒə mə batʁε
puʁ kə ty ʁεstəz- a mε kote
mɔ̃ kœʁ ɡaʁdə tɔ̃n- amitje
dɑ̃z- œ̃ dɔmεnə bjɛ̃ εspase
dɑ̃z- œ̃ kwɛ̃ də mɔ̃ kœʁ bjɛ̃ sεlle
εllə ʁεstəʁa a ʒamε kɔ̃sεʁve…