Poème-France.com

Poeme : Envolons NousEnvolons Nous

Regarde l’océan
Et tu t’y vois dedans
D’une bulle d’eau étouffée
Qui ne reve que de pouvoir se libérer

De pouvoir s’échapper
De quitter cet enfer
D’enfin pouvroi s’envoler
Et de ne plus s’en faire

D’enfin etre vraiment libre
Quitte tes peurs
Quitte tes pleurs

Redeviens toi meme
Ne te laisse plus étouffer
Par ceux qui croient tout commander
Tu est capable de beaucoup plus que ce que tu le crois !

O petite bulle d’eau
Envole toi la haut
Fais des formes blanche dans le ciel
Pour nous faire rever de plus belle

QUITTE TES PEURS
QUITTE TES PLEURS
EnVoLe ToI
°Oo Dream Oo°

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁəɡaʁdə lɔseɑ̃
e ty ti vwa dədɑ̃
dynə bylə do etufe
ki nə ʁəvə kə də puvwaʁ sə libeʁe

də puvwaʁ seʃape
də kite sεt ɑ̃fe
dɑ̃fɛ̃ puvʁwa sɑ̃vɔle
e də nə plys sɑ̃ fεʁə

dɑ̃fɛ̃ εtʁə vʁεmɑ̃ libʁə
kitə tε pœʁ
kitə tε plœʁ

ʁədəvjɛ̃ twa məmə
nə tə lεsə plysz- etufe
paʁ sø ki kʁwae tu kɔmɑ̃de
ty ε kapablə də boku plys kə sə kə ty lə kʁwa !

o pətitə bylə do
ɑ̃vɔlə twa la-o
fε dε fɔʁmə- blɑ̃ʃə dɑ̃ lə sjεl
puʁ nu fεʁə ʁəve də plys bεllə

kitə tε pœʁ
kitə tε plœʁ
ɑ̃vɔlə twa