Poème-France.com

Poeme : Appelle-Moi Si…Appelle-Moi Si…

C’est à l’ombre d’un saule que tu t’es assis
Tout comme cet arbre, la peine t’habitait
Patiemment, tu attendais que tombe la pluie
Pour cacher ces larmes, qui bientôt couleraient
Le soleil rayonnait de toute sa splendeur
C’était le mauvais temps pour camoufler tes pleurs
Te mettant à l’abri sous ce triste feuillage
Les larmes coulèrent le long de ton visage
En m’approchant, j’ai vu ce regard de tristesse
Te volant, malgré moi, ce moment de faiblesse
Au pied de ton saule, je me suis installée
Pour partager ta souffrance, et te consoler
Regardant tous deux dans la même direction
Nous parlions en silence, sans inhibitions
Tous ces « non-dits » valaient bien plus qu’un long discours
Car j’ai pu ressentir ton appel au secours
C’est alors que j’ai serré ta main dans la mienne
Parlant avec mon cœur, pour qu’enfin tu comprennes
Que quoiqu’il arrive je serai toujours là
Pour écouter ta douleur quand ça ne va pas
Au pied de ton saule j’ai gravé un écrit
Ces mots qui veulent tout dire : « Appelle-moi si… »

Je reviens si souvent à l’ombre de ton saule
Ce bel endroit où je te prêtais mon épaule
Les choses ont changé depuis que tu n’es plus là
L’arbre paraît encore plus triste sans toi

Puis, au pied de ton saule je me suis assise
Tout comme cet arbre, la peine m’habitait
J’attendais que tombe cette pluie indécise
Pour cacher ces larmes qui bientôt couleraient
Le soleil rayonnait de toute sa splendeur
C’était le mauvais temps pour camoufler mes pleurs
Me mettant à l’abri sous ce triste feuillage
Des larmes coulèrent le long de mon visage
Il n’y avait personne pour voir ma tristesse
J’ai donc pu conserver ce moment de faiblesse
Je me sentais si seule et si désemparée
Que même en voyant ces mots que j’avais gravés
Au pied de ton saule, ils se vidèrent de sens
Sans toi à mes côtés, je n’ai plus d’espérance
J’ai tellement pleuré… trop grande était ma peine
Je n’ai jamais autant pleuré que ce jour-ci
Jusqu’au moment où une main serra la mienne
Et que tu dises tout bas : « Appelle-moi si… »
La Petite Etoile

PostScriptum

Poème qui m’a été inspiré par un poème de Tifeufeu dont le lien est ci-dessous. Donc c’est un poème inspiré par lui, pour lui, et pour vous ! =)
http : //www. poeme-france. com/poeme-126661-a-l-ombre-d-un-saule. html


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- a lɔ̃bʁə dœ̃ solə kə ty tε asi
tu kɔmə sεt aʁbʁə, la pεnə tabitε
pasjamɑ̃, ty atɑ̃dε kə tɔ̃bə la plɥi
puʁ kaʃe sε laʁmə, ki bjɛ̃to kuləʁε
lə sɔlεj ʁεjɔnε də tutə sa splɑ̃dœʁ
setε lə movε tɑ̃ puʁ kamufle tε plœʁ
tə mεtɑ̃ a labʁi su sə tʁistə fœjaʒə
lε laʁmə- kulεʁe lə lɔ̃ də tɔ̃ vizaʒə
ɑ̃ mapʁoʃɑ̃, ʒε vy sə ʁəɡaʁ də tʁistεsə
tə vɔlɑ̃, malɡʁe mwa, sə mɔmɑ̃ də fεblεsə
o pje də tɔ̃ solə, ʒə mə sɥiz- ɛ̃stale
puʁ paʁtaʒe ta sufʁɑ̃sə, e tə kɔ̃sɔle
ʁəɡaʁdɑ̃ tus dø dɑ̃ la mεmə diʁεksjɔ̃
nu paʁljɔ̃z- ɑ̃ silɑ̃sə, sɑ̃z- inibisjɔ̃
tus səs « nɔ̃ dits » valε bjɛ̃ plys kœ̃ lɔ̃ diskuʁ
kaʁ ʒε py ʁəsɑ̃tiʁ tɔ̃n- apεl o səkuʁ
sεt- alɔʁ kə ʒε seʁe ta mɛ̃ dɑ̃ la mjεnə
paʁlɑ̃ avεk mɔ̃ kœʁ, puʁ kɑ̃fɛ̃ ty kɔ̃pʁεnə
kə kwakil aʁivə ʒə səʁε tuʒuʁ la
puʁ ekute ta dulœʁ kɑ̃ sa nə va pa
o pje də tɔ̃ solə ʒε ɡʁave œ̃n- ekʁi
sε mo ki vəle tu diʁə : « apεllə mwa si… »

ʒə ʁəvjɛ̃ si suvɑ̃ a lɔ̃bʁə də tɔ̃ solə
sə bεl ɑ̃dʁwa u ʒə tə pʁεtε mɔ̃n- epolə
lε ʃozəz- ɔ̃ ʃɑ̃ʒe dəpɥi kə ty nε plys la
laʁbʁə paʁε ɑ̃kɔʁə plys tʁistə sɑ̃ twa

pɥi, o pje də tɔ̃ solə ʒə mə sɥiz- asizə
tu kɔmə sεt aʁbʁə, la pεnə mabitε
ʒatɑ̃dε kə tɔ̃bə sεtə plɥi ɛ̃desizə
puʁ kaʃe sε laʁmə- ki bjɛ̃to kuləʁε
lə sɔlεj ʁεjɔnε də tutə sa splɑ̃dœʁ
setε lə movε tɑ̃ puʁ kamufle mε plœʁ
mə mεtɑ̃ a labʁi su sə tʁistə fœjaʒə
dε laʁmə- kulεʁe lə lɔ̃ də mɔ̃ vizaʒə
il ni avε pεʁsɔnə puʁ vwaʁ ma tʁistεsə
ʒε dɔ̃k py kɔ̃sεʁve sə mɔmɑ̃ də fεblεsə
ʒə mə sɑ̃tε si sələ e si dezɑ̃paʁe
kə mεmə ɑ̃ vwajɑ̃ sε mo kə ʒavε ɡʁave
o pje də tɔ̃ solə, il sə vidεʁe də sɑ̃s
sɑ̃ twa a mε kote, ʒə nε plys dεspeʁɑ̃sə
ʒε tεllmɑ̃ pləʁe… tʁo ɡʁɑ̃də etε ma pεnə
ʒə nε ʒamεz- otɑ̃ pləʁe kə sə ʒuʁ si
ʒysko mɔmɑ̃ u ynə mɛ̃ seʁa la mjεnə
e kə ty dizə tu ba : « apεllə mwa si… »